Mestský úrad

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja

Mesto Podolínec ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona informuje verejnosť o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu a oznamuje, že do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť písomné stanovisko tunajšiemu úradu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)
Úradný list - 05 - 258.41 kB
 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies