Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ 26.10.2023

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 26.10.2023 o 16:00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Podolínci.

 

 

Program:

 

 1.  Otvorenie zasadnutia
 2.  Schválenie programu MsZ
 3.  Určenie overovateľov zápisnice
 4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 6, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Podolínec
 5.  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023
 6.  Inventarizácia majetku
 7.  Zásady hospodárenia s majetkom mesta
 8.  Majetkoprávne záležitosti
 9.  Rôzne
 10.  Diskusia
 11.  Záver

 

 

 

 

Mgr. Michal Marhefka, MBA
primátor mesta
v. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 20.10.2023

Vyvesené na webe mesta: 20.10.2023

 

ODKAZ :  Materiály k XI. MsZ 26.10.2023

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies