Mestský úrad

Pozvánka na VII. zasadnutie MsZ 15.06.2023

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 15.06.2023 o 16:00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Podolínci.

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu MsZ.
 3. Určenie overovateľov zápisnice.
 4. Upozornenie prokurátora týkajúce sa prevodov majetku mesta.
 5. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ č. 425/2022.
 6. Protest prokurátora proti uzneseniu MsZ č. 68/2023.
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2023 o výške príspveku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou Školská 2, Podolínec.
 8. Správa z kontroly hlavného kontrolóra k mzdovej agende mesta Podolínec.
 9. Modernizácia verejného osvetlenia v meste Podolínec.
 10. Záverečný účet mesta Podolínec za r. 2022.
 11. Informácia o zmene organizačnej štruktúry mestského úradu v Podolínci.
 12. Diskusia
 13. Záver

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Michal Marhefka, MBA

                                                                                               primátor mesta

         v. r.

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 09.06.2023

Vyvesené na webe mesta: 09.06.2023

 

 

ODKAZ :  Materiály k VII. MsZ 15.06.2023

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies