Mestský úrad

Pozvánka na V. zasadnutie MsZ 22.03.2023

Vyvesené: 17.03.2023

 

Zvesené: 22.03.2023 

 

 

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

V. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 22.03.2023 o 17:00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Podolínci.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Schválenie programu MsZ.
  3. Určenie overovateľov zápisnice.
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Podolínec.
  5. Návrh na založenie integračného sociálneho podniku.
  6. Majetkoprávne
  7. Výročná správa Lesy mesta Podolínec s.r.o.
  8. Diskusia
  9. Záver


 

Mgr. Michal Marhefka, MBA

          primátor mesta
                   v. r.

 

 

 

ODKAZ :  Materiály k V. MsZ 22.03.2023

 

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies