Mestský úrad

Pozvánka na VI. zasadnutie MsZ 11.05.2023

 

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 11.05.2023 o 16:00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Podolínci.

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu MsZ.
 3. Určenie overovateľov zápisnice.
 4. Správa o činnosti Mestskej polície za r. 2022
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Podolínec
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Podolínec
 7. Rozpis rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec so záväznými ukazovateľmi – úprava rozpočtu na rok 2023 – 05/2023 
 8. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec za rok 2022
 9. Detské ihrisko Rodinka – prerokovanie investície
 10. Rozpočtové opatrenie Mesta Podolínec č. 2/2023
 11. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec
 12. Doplnenie poslanca – sobášiaceho
 13. Návrh na zmenu platu konateľa spol. Lesy mesta Podolínec s.r.o.
 14. Majetkoprávne
 15. Diskusia
 16. Záver

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Michal Marhefka, MBA

                                                                                               primátor mesta

         v. r.

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 05.05.2023

Vyvesené na webe mesta: 05.05.2023

 

ODKAZ :  Materiály k VI. MsZ 11.05.2023

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies