Mestský úrad

Pozvánka na IV. zasadnutie MsZ 28.02.2023

Vyvesené: 22.02.2023

 

Zvesené: 28.02.2023 

 

 

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 28.02.2023 o 16:00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Podolínci.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Schválenie programu MsZ.
  3. Určenie overovateľov zápisnice.
  4. Rozpočtové opatrenie mesta Podolínec č. 1/2023.
  5. Návrh zásad na odpredaj pozemkov v IBV Krížava.
  6. Návrh na založenie integračného sociálneho podniku MODRENE s.r.o.
  7. Návrh na rozdelenie zisku Lesy mesta Podolínec s.r.o. za r. 2022.
  8. Majetkoprávne záležitosti.
  9. Diskusia
  10. Záver


 

Mgr. Michal Marhefka, MBA

          primátor mesta
                   v. r.

 

 

 

ODKAZ :  Materiály k IV. MsZ 28.02.2023

 

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies