Mestský úrad

Pozvánka na III. zasadnutie MsZ 19.01.2023

Vyvesené 15.1.2023

Zvesené 19.01.2023 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 19.01.2023, o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Podolínci.

 

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.

 2. Schválenie programu MsZ.

 3. Určenie overovateľov zápisnice.

 4. Inventarizácia ZŠ s MŠ

 5. Rozpočtové opatrenie mesta Podolínec č. 1/2023.

 6. Návrh VZN č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, Podolínec.

 7. Návrh VZN č. 2/2023 o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany zelene na území mesta Podolínec.

 8. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za r. 2022

 9. Informácia o organizačnej zmene Mestského úradu v Podolínci

 10. Majetkoprávne záležitosti.

 11. Diskusia

 12. Záver

 

 

Mgr. Michal Marhefka, MBA
         primátor mesta
                   v. r.

 

 

ODKAZ :  Materiály k III. MsZ 19.01.2023

 

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies