Samospráva Mesta

Zásady odmeňovania poslancov MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Podolínci

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Účelom týchto Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Podolínci (ďalej len „zásady") je určiť pravidlá odmeňovania poslancov a ďalších členov komisií mestského zastupiteľstva pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

Článok 2
Pôsobnosť

1. Tieto zásady upravujú odmeňovanie:
a) zástupcu primátora mesta,
b) poslancov mestského zastupiteľstva,
c) členov komisií mestského zastupiteľstva.

Článok 3
Odmena zástupcu primátora


1. Zástupcovi primátora, ktorý nie je uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora, patrí odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
2. Odmenu zástupcu primátora mesto zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od jej určenia primátorom.


Článok 4
Odmena poslancov a členov komisií

1. Poslancom a členom komisií mestského zastupiteľstva sa poskytujú nasledovné odmeny:
a) vo výške 35 EUR za každú účasť poslanca na zasadnutí mestského zastupiteľstva,
b) vo výške 20 EUR za každú účasť predsedu komisie na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva a vo výške 15 EUR za účasť ostatných členov komisie mestského zastupiteľstva na jej zasadnutí.
2. Celkovú výšku odmeny každého poslanca za kalendárny rok mesto zverejní na svojom webovom sídle do 30 dní od skončenia kalendárneho roka.

Článok 5
Vyplácanie odmien

1. Odmeny poslancom a členom komisií za účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho komisií budú vyplatené štvrťročne vo výplatných termínoch za 2., 5., 8. a 11. kalendárny mesiac, a to na základe doložených prezenčných listín.
2. Podklady na výplatu odmien predkladá mzdovej účtovníčke prednosta mestského úradu za zasadnutia mestského zastupiteľstva, podklady na výplatu odmien za zasadnutia komisie predkladá predseda príslušnej komisie.
3. Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne alebo v hotovosti v pokladni mestského úradu podľa rozhodnutia poslanca alebo člena komisie.

Článok 6
Spoločné ustanovenia

1. V prípade, ak je účasť poslanca alebo člena komisie na zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo jeho komisie kratšia ako polovica trvania rokovania, odmena sa kráti na polovicu.
2. Poslancom a členom komisií možno priznať aj ročnú odmenu, najmä za dosiahnutie výborných výsledkov v hospodárení, ako aj za prácu pri rozvoji mesta. Takáto odmena podlieha samostatnému schváleniu mestským zastupiteľstvom vo forme uznesenia.
3. Súčet všetkých odmien poskytnutých poslancovi v priebehu kalendárneho roka môže dosiahnuť sumu maximálne jedného mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. V prípade, ak by odmena poslanca mala presiahnuť takúto sumu, odmena nad túto maximálnu sumu sa mu neposkytne.
4. Ustanovenie ods. 3 tohto článku sa v súlade s § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení nevzťahuje na zástupcu primátora.
5. Súčet všetkých odmien poskytnutých členovi komisie, ktorý nie je poslancom, môže dosiahnuť v priebehu kalendárneho roka sumu maximálne jednej polovice mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. V prípade, ak by odmena člena komisie mala presiahnuť takúto sumu, odmena nad túto maximálnu sumu sa mu neposkytne.
6. Poslancovi, ktorý je poverený na výkon funkcie sobášiaceho patrí odmena vo výške 20 EUR za každý vykonaný sobášny obrad.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

1. Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výkone funkcie poslanca alebo členka komisie.
2. Tieto zásady boli schválené uznesením č. 22/2019 dňa 31.1.2019.
3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia mestským zastupiteľstvom.
4. Dňom účinnosti týchto zásad sa zrušujú Zásady odmeňovania poslancov MsZ Podolínec a členov komisií pri MsZ Podolínec schválené uznesením č.29/2017, bod B/11 zo dňa 14.12.2017.
5. Zmena a doplnenie týchto zásad boli schválené uznesením č. 208/2020 dňa 14.5.2020.
6. Zásady po zmene nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia mestským zastupiteľstvom.
7. Zmena a doplnenie týchto zásad boli schválené uznesením č. 302/2020 dňa 10.12.2020.
8. Zásady po zmene nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia mestským zastupiteľstvom.

 

V Podolínci, 11.12.2020

Mgr. Jaroslav Seman
primátor mesta

 


Pre otvorenie PDF súboru musíte mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader na Vašom počítači. Môžete stiahnuť aktuálnu verziu z Adobe stránok  >>>


Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox stiahnuť si ho môžete tu >>>

Nastavenia cookies