O Podolínci

Poľovnícke združenie Javor

     O zachovanie genofondu poľovnej zveri a jeho ochranu sa v meste Podolínec stará Poľovnícke združenie JAVOR. V súčasnosti ma PZ JAVOR 40 členov, občanov mesta Podolínec a okolitých obcí, ktorý majú oprávnenie na výkon práva poľovníctva. Prvoradou úlohou poľovného združenia je ochrana a zveľaďovanie prírody. Najviac pozornosti venujú starostlivosti o zver, prípravou sena, jadrového a dužinatého krmiva a políčok pre raticovú zver. Poľovníci sa starajú o krmelce, seníky, soliská a posedy. Sú aktívni pri čistení lesných chodníkov, brigádnom zalesňovaní a čistení lesných porastov. V spoločenskej oblasti každoročne organizujú výstavu poľovníckych trofejí, na vďak zveri a prírode organizujú svätohubertskú omšu a poľovnícky ples, ktoré majú veľký ohlas u občanov a pozvaných hostí. Zúčastňujú sa streleckých preborov a sú členmi poľovnej stráže. Lov zveri je plánovaný a limitovaný na konkrétnych druhoch a počtoch zveri, ktoré sa nemôžu prekročiť. Poľovný revír sa rozprestiera na cca 3200 ha a nachádza sa v karpatskej oblasti na sever od mesta Podolínec, v katastri mesta Podolínec. Okrem jelenej zveri sa tu vyskytuje aj keď v menšom počte srnčia zver a diviačia zver. Zo vzácnej zveri je to vlk, rys, medveď, sluka hôrna, jariabok hôrny, orol krikľavý, bocian čierny.

 

Výbor Poľovníckeho združenia JAVOR Podolínec:
 

predseda PZ: Jozef Reznický
podpredseda PZ: Jozef Trella
tajomník PZ: Daniel Ščensný
poľovnícky hospodár PZ: Michal Dziak
finančný hospodár PZ: Ing. Peter Ambróz
strelecký referent PZ: Jozef Trella
kynologický referent PZ: Jozef Trella

 

Zoznam členov Poľovníckeho združenia Javor Podolínec
   1 . Ing. Ambroz  Peter   21 . Ing. Pitoňák  Ján
2 .   Duračinský  Anton   22 . Ing. Rejdovian  Martin
3 .   Dziak  Martin   23 .   Reznický  Jozef st.
4 .   Dziak  Michal   24 .   Reznický  Jozef ml.
5 .   Gončár  Ján   25 .   Sčensný  Daniel
6 . Ing. Gura  Štefan   26 .   Sčensný  Štefan
7 . Ing. Hamadej  Miroslav   27 . PaedDr. ICLic. Stašák Ján
8 .   Chlpáň  Ján st.   28 .   Szentiványi  Peter
9 . Ing. Chlpáň  Ján ml.   29 .   Tholt  Peter
10 .   Juričko  Štefan   30 .   Trella  Jozef
11 .   Kester  Michal   31 .   Vilček  Emil
12 .   Kittan  Peter   32 .   Vrbjar  Jaroslav
13 . Ing. Marhefka  Ján   33 .  Ing. Vybošťok  Štefan
14 .   Marhefka  Ján st.   34 .   Zajac  Ivan
15 . Ing. Marhevka  Daniel   35 .   Živčák  Bohumil
16 .   Nálepka  Flavian   36 .   Živčák  Miroslav
17 . Ing. Ondko  Emanuel   37 .   Živčák  Vladimír
18 .   Pavlák  Ondrej   38 .    
19 . Ing. Pavlák Ondrej   39 .    
20 .   Pavlák  Alfonz         40 .    

 

Slovenský poľovnícky zväz

Slovenský poľovnícky zväz je dobrovoľné nepolitické združenie občanov (podľa zákona 83/1990 Zb. O združovaní občanov) Slovenskej republiky s cieľom chráni záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva. V zmysle zák. Národnej rady SR č.99/93 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľovníctve č. 23/62 Zb., je toto právo definované ako „súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu poľovnej zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky."

Dnešné organizované poľovníctvo je teda súčasťou aplikovanej ochrany prírody a tvorby životného prostredia. Táto činnosť vyžaduje od každého člena SPZ rozsiahle odborné vedomosti, skúsenosti a vysoké morálne vlastnosti. V súčasnosti absolútnu časť poľovníckej verejnosti na Slovensku tvorí členská základňa Slovenského poľovníckeho zväzu. Činnosť SPZ sa riadi jeho stanovami, organizačným a rokovacím poriadkom SPZ a ďalšími internými predpismi. Slovenský poľovnícky zväz sa organizačne člení na ústredie SPZ, okresné alebo regionálne organizácie SPZ, poľovnícke združenia, kynologickú radu SPZ, záujmové kluby.

Základnými organizačnými jednotkami SPZ sú poľovnícke združenia. Najvyšším orgánom SPZ je jeho snem, ktorý sa schádza spravidla raz za päť rokov. Medzi zasadnutiami snemu je najvyšším orgánom rada SPZ, ktorá sa skladá zo zástupcov všetkých okresných a regionálnych organizácii SPZ, predsedu kynologickej rady a členov prezídia SPZ. Snem volí tiež dozornú radu SPZ. Zväz pracuje na demokratickom princípe. Výkonným orgánom SPZ je prezídium SPZ, ktoré pozostáva z prezidenta, viceprezidenta pre vnútro zväzovú činnosť, viceprezidenta pre vonkajšie vzťahy, výkonného riaditeľa a predsedov odborných komisií. Štatutárnymi zástupcami SPZ sú prezident, viceprezidenti a výkonný riaditeľ SPZ. Administratívny aparát SPZ sídli v Bratislave.

Slovenský poľovnícky zväz v zmysle zákona o poľovníctve v znení neskorších predpisov

je Ministerstvom pôdohospodárstva poverený:

- vykonávaním skúšok z poľovníctva

- organizovaním a riadením poľovníckej kynológie

- kontrolou nad dodržiavaním predpisov v poľovných revíroch

- organizovaním a vykonávaním chovateľských prehliadok trofejí ulovenej zveri

- zastupovaním Slovenska v medzinárodných poľovníckych a kynologických organizáciách

- organizovaním a riadením sokoliarstva na Slovensku.

Slovenský poľovnícky zväz sa tiež vyjadruje k tvorbe a uznávaniu poľovných revírov, riadi a organizuje poľovnícku kynológiu, vyjadruje sa k plánom chovu a lovu zveri, k času lovu jednotlivých druhov zveri, k náhrade škôd spôsobených poľovnou zverou na poľnohospodárskych a lesných porastoch a podobne.

Slovenský poľovnícky zväz sa aktívne podieľa na tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s výkonom práva poľovníctva. Spolupracuje so štátnou správou, s výskumom, odbornými školami, veterinárnou správou, štatistickým úradom. Je 40% - ným vlastníkom odborného časopisu Poľovníctvo a rybárstvo a internou tlačou metodicky usmerňuje organizačné zložky SPZ. Slovenský poľovnícky zväz k 30.09.2003 združuje 55 233 poľovníkov. Väčšina týchto členom vyvíja činnosť v 1441 poľovníckych združeniach na území všetkých okresov Slovenska.

http://www.spz-ustredie.sk/

Nastavenia cookies