Klub dôchodcov a SZZP

     V roku 1985 vznikla v Podolínci základná organizácia pod názvom „Zväz invalidov“. Ustanovujúca schôdza sa uskutočnila 13.4.1986. Za predsedu ZO bol zvolený pán Zavadský Pavol, ktorý viedol túto organizáciu až do roku 1989, kde bol zvolený na výročnej členskej schôdzi pán Jozef Matava. Táto organizácia pod názvom Zväz invalidov pôsobila do roku 1990, kedy bola organizácia premenovaná na ZO-SZZP. Pod týmto názvom pôsobí do dnešného dňa.

   V roku 14.4.1991 na výročnej členskej schôdzi bol zvolený za predsedu ZO p. František Baltazarovič, ktorý túto organizáciu viedol až do roku 1996. V roku 1997 bola zvolená za predsedníčku pani Jozefína Barnová, ktorá viedla organizáciu do roku 2004. Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený 16.5.2004 pán Dr. František Csomor, ktorý ju vedie a riadi do dnešného dňa.
 
    Vznikom ZO-SZZP sa postupne zlepšil život zdravotne ťažko postihnutých občanov, tým že boli vytvorené podmienky na ich zdravotné a kultúrne spoločenské vyžitie. Na tom má nesporný podiel aj Okresná rada SZZP v Starej Ľubovni.
    Po zmene organizačnej štruktúry a názvu organizácie značnou mierou prispelo k tomu, že sa rozšírila aktivita a celková činnosť v oblasti starostlivosti o zdravie, športovej aktivite a kultúrnom spoločenskom vyžití.
   Členom ZO-SZZP boli umožnené vo väčšej miere zúčastňovať sa kúpeľnej starostlivosti v kultúrnom spoločenskom vyžití a účasti na jednotlivých podujatiach, či už divadelných alebo výstava kvetov „Flóra“ a návšteva družobného mesta.
   ZO pod vedením menovaných predsedov v značnej miere prispeli k tomu, že organizačná činnosť bola rozšírená pre spokojnosť členov, čo malo vplyv na rozširovanie členskej základne. Je žiaduce spomenúť aj Okresnú radu SZZP, ktorá v značnej miere prispela k činnosti ZO-SZZP v Podolínci, tak finančnej ako aj metodicky.
 
    Rok 2005 bol rokom prelomovým pre ZO-SZZP z pohľadu poskytovania finančných prostriedkov pre ZO zo strany Okresnej rady. Okresná rada prestala finančne podporovať našu organizáciu a usmerňovala ju len metodicky. Vďaka patrí MsÚ v Podolínci, ktorý poskytol pre činnosť finančné prostriedky. Na základe tohto mohla organizácia rozvíjať svoju činnosť tak, ako bolo prijaté 10.4.2005 na výročnej členskej schôdzi. Výbor ZO-SZZP v uvedenom roku úspešne realizoval hlavné smery činnosti ZO, kedy uskutočnil 5 akcií a to:
 • Zájazd do Spišskej Novej Vsi a Levoči za účelom poznávania Spiša a Levoče – história.
 • Zájazd do Vyšných Ružbách za účelom upevňovania zdravia členov.
 • Uskutočnil sa zájazd do Vrbova – kúpalisko.
 •  Výstava ručných prác pod heslom „Šikovné ruky našich žien“ SZZP
 • Zájazd do Poľskej republiky.
    ZO-SZZP v roku 2005 mala 91 členov. V roku 2006 sme pokračovali za účelom ďalšieho rozvoja ZO a Okresným úradom soc. vecí sme zabezpečili pre našich členov prednášky na tému „Nové sociálne zákony pre ZŤP“ ako aj prednášku s lekárom. Uskutočnili sme zájazd do Poľskej republiky a do Vyšných Ružbách za účelom upevňovania zdravia našich členov. Ďalej sme uskutočnili výstavu liečivých rastlín pod názvom „Liečivé rastliny z Božej lekárne“.
Po prvýkrát v mesiaci december sme uskutočnili posedenie pri vianočnom stromčeku spojeného s kultúrnym programom.
 
    V roku 2007 ZO rozšírila svoju činnosť a zorganizovala v spolupráci s MsÚ a kultúrnym strediskom v Podolínci prednášku na tému „Dôstojné prežitie staroby“, zodpovednosť starších ľudí starať sa o svoje zdravie a ako dosiahnuť dôstojný život v starobe. Prednášku predniesol MUDr. Ochotničan. V uvedenom roku výbor organizoval jednodňový tematický zájazd do Spišskej Novej Vsi a navštívili sme Spišský hrad a spišské trhy. V mesiaci jún sme usporiadali výstavu liečivých rastlín. Túto prekrásnu výstavu videlo viac ako 130 členov a občanov mesta. V mesiaci september výbor pre svojich členov usporiadal po prvýkrát „športový deň“ v areáli MsKS a táto akcia bola spojená s podávaním gulášu a občerstvenia. Pre našu organizáciu každoročne MsÚ usporiada posedenia v prírode spojením s podávaním gulášu na Kyčore Vyšné Ružbachy. Pre spokojnosť členov vyhrávajú hudobníci t.j. naši členovia p. Skyba a p. Urbanský. Na Kyčore vládne dobrá nálada a veľmi srdečná a priateľská atmosféra.
 
     V roku 2008 výbor pokračoval vo svojej práci v zmysle hlavných smerov činnosti a zabezpečil tieto úkony:
 • v MsKS zorganizoval zábavu za účelom získania finančných prostriedkov pre svoju činnosť,
 •  v máji v uvedenom roku organizoval v spolupráci MsÚ prednášku na tému „Sociálne zákony“. Prednášku predniesla JUDr. Kožíková,
 • v mesiaci jún výbor zorganizoval jednodňový zájazd pre svojich členov do Bardejovských kúpeľov. Účastníci navštívili Poľskú republiku (Leľuchov),
 •  25.8.2008 výbor usporiadal po tretíkrát športové hry v MsKS, po jednotlivých disciplínach bol podávaný výborný guláš a občerstvenie,
 • v októbri pre členov SZZP mestský úrad usporiadal opäť na Kyčore spoločenské posedenie s podávaním výborného gulášu. Toto posedenie prispelo k upevneniu spolupatričnosti členov organizácie,
 • dňa 30.10.2008 výbor usporiadal v MsKS posedenie pri príležitosti dňa „úcta k starším“. Toto posedenie bolo spojené s kultúrny vystúpením žiakov ZŠ a žiakov špeciálnej ZŠ,
 • v novembri usporiadal výbor pre svojich členov a občanov mesta prednášku s lekárom na tému „Osteoporóza a rednutie kostí“, ktorú viedla MUDr. Timoníková,
 • v decembri výbor opäť usporiadal pre svojich členov posedenie pri vianočnom stromčeku. Na tomto posedení s kultúrnym programom vystúpili žiaci ZŠ a MŠ aj špeciálna ZŠ ako aj „cirkevný spevokol“ mesta Podolínec,
Rok 2009 bol rokom činorodým pre ZO-SZZP kedy usporiadal pre svojich členov viac ako 8 akcií. Spomenieme len tie hlavné a to 2 – krát zájazd do Vyšných Ružbách. Usporiadanie športových hier na futbalovom ihrisku spojeným s gulášom a kultúrnym programom a hudbou. V mesiaci október výbor usporiadal jednodňový zájazd do Poľskej republiky. V tom istom mesiaci výbor usporiadal spoločenské posedenie pre členov a občanov mesta Podolínec pri príležitosti mesiaca – úcta k starším. Na tomto podujatí hodnotným a kultúrnym programom vystúpili žiaci ZŠ. Naše členky boli odmenené kytičkami kvetov za obetavú prácu v prospech nášho zväzu a spoločnosti.
 
Dňa 30.12.2009 výbor spolu s MsÚ usporiadal pre členov a občanov mesta piatykrát posedenie pri vianočnom stromčeku, na ktorom opäť vystúpili žiaci ZŠ, čo prispelo k vysokému umeleckému zážitku. V uvedenom roku mala ZO-SZZP už 104 členov. Z toho vyplýva, že sa rozširuje organizačná činnosť SZZP na čom má podiel aj MsÚ a mestské zastupiteľstvo, ktorý činnosť organizácie podporuje morálne, materiálne a finančne.
Naši členovia sa aktívne zapájajú do brigádnickej činnosti podľa potreby nášho mesta.
 
Aj v roku 2010 naša organizácia pokračovala a rozširovala svoji činnosť a ďalšie aktivity tým, že sme spojili svoju činnosť a oživili opäť prácu KD, ktorý dovtedy od nežnej revolúcie stagnovala a nevykazovala takmer žiadnu činnosť. Členovia ZO-SZZP súhlasili s tým, aby sa stali zároveň členmi KD (klub dôchodcov). Pozitívne hodnotíme to, že v súčasnej dobe klub dôchodcov vykazuje značnú aktivitu v oblasti kultúry, športu a spoločenskej činnosti. KD má založený spevácky krúžok, ktorý podľa potreby mesta vystupuje na kultúrnych akciách, ktoré organizuje mesto. KD svoju činnosť vyvíjala bez schválenia štatútu klubu až do roku 16.9.2014. Kultúrno-spoločenská činnosť prebehla tak ako predchádzajúce roky.
 
V roku 2011 výbor ZO-KD svoju činnosť zameral na uspokojenie potrieb všetkých členov a na základe získane skúsenosti v práci usporiadali sme prednášku s lekárom a s pracovníkmi odboru sociálnych vecí a rodiny na zlepšenie zdravotnej starostlivosti členov, usporiadali športový deň, výstavu liečivých bylín, kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti „úcta k starším a Deň matiek“. Navštívili sme Nový Targ v Poľskej republike. Zorganizovali sme pre členov a občanov mesta posedenie pri vianočnom stromčeku s kultúrnym programom a ďalšie kultúrne a spoločenské posedenia. Nedá sa nám nespomenúť akciu, ktorú pre nás každoročne usporiada primátor mesta t.j. posedenie v chate na Kyčore, ktoré je vždy spojené podávaním výborného gulášu.
 
V roku 2012 v zmysle schváleného projektu činnosti ZO-SZZP a KD pokračovali v práci tak, aby boli uspokojené všetky potreby našich členov. Usporiadali sme besedu s kardiológom, zúčastnili sme sa kultúrnym programom 1.5.2012  pri vatre „Jánsky oheň“. Usporiadali sme fašiangové posedenie pri čaji, káve a pečive. Zúčastnili sme sa prednášky, ktorú organizoval MsÚ s pracovníčkami odboru sociálnych vecí a rodiny. Usporiadali sme športové hry a areáli MsKS. Štyrikrát sme organizovali zájazd do kúpeľov Vyšné Ružbachy za účelom upevňovania zdravia členov. Usporiadali sme výstavu liečivých bylín. Túto prekrásnu, hodnotnú výstavu videlo viac ako 185 členov a občanom mesta. Takisto sme zorganizovali zájazd do Poľska a po prvýkrát sme usporiadali pre členov opekačku pri poľovníckej chate. V mesiaci október sme usporiadali pre členov a občanov mesta slávnostnú akadémiu v spolupráci s MsKS pri príležitosti dňa úcta k starším a deň matiek. Na túto akciu sme pozvali aj našich priateľov z KD – Spišská Belá. Na konci ako každoročne sa organizovalo posedenie pri vianočnom stromčeku. V roku 2012 naši členovia odpracovali pre mesto 124 brigádnických hodín.

     
Naša organizácia uplatňuje heslo: “Mesto nám a My mestu.
 
    Nadobudnuté skúsenosti v doterajšej práci a činnosti ZO-SZZP a KD sme uplatňovali a rozširovali aj v roku 2013.
Na žiadosť našich členov sme usporiadali v MsKS – fašiangové posedenie, ktoré bolo aj v roku 2014 s vysokou spokojnosťou členov ZO-KD.
     Všetky spoločenské a kultúrne akcie boli organizované v zmysle hlavné smery činnosti tak, ako v roku 2012. Pozitívne hodnotíme to, že vyšší počet členov sa zapojilo do našich aktivít. Tak isto aj naši priatelia z KD Spišská Belá sa zúčastnili našich akcií. Do brigádnickej činnosti sa zapojilo viac ako 30 našich členov a pre mesto odpracovali 130 brigádnických hodín na futbalovom ihrisku.
       V roku 2013 naša organizácia mala 93 členov. Hrdo môžeme konštatovať, že ZO-KD sa stala príťažlivou organizáciou pre občanov mesta Podolínec.
 
  Roku 2014 výbor ZO-KD s hrdosťou bilancuje svoju prácu. Nakoľko sa mu darilo vytvárať za pomoci MsÚ dobré podmienky pre spoločenské, zdravotné a kultúrne vyžitie členov organizácie
 
  V roku 2014 pre členov a občanov mesta sme usporiadali tieto akcie:
 • fašiangové posedenie pri čaji, káve, pečive a hudbe,
 • zorganizovali sme besedu s lekárom MUDr. Hencelom ako aj s terénnymi pracovníčkami – 2x,
 • zorganizovali sme zájazd do kúpeľov Vyšné Ružbachy – 4x, za účelom upevňovania zdravia našich členov,
 • usporiadali sme v MsKS športové hry za účasti našich členov aj členov KD – Spišská Belá,
 • v KD usporiadali poučnú výstavu liečivých bylín, ktoré videlo viac ako 147 členov a občanov mesta. Túto výstavu navštívili aj naši priatelia z KD Spišská Belá v počte 13,
 • v mesiaci apríl – máj zorganizovali sme brigádu na skrášlení dvora KD, kde naši členovia odpracovali 174 brigádnických hodín,
 • v roku 2014 sme zorganizovali 2x výlet našich členov k poľovníckej chate, ktoré sme spojili s opekačkou. Tu je žiaduce poznamenať, že naši členovia zažili v prírode veľmi príjemné posedenie,
 • pre našich členov v roku 2014 MsÚ zorganizoval spoločenské posedenie na Kyčore. Toto posedenie bolo spojené s muzikou a gulášom,
 • členovia ZO-KD zažili príjemné posedenie v prírode. Takéto akcie ako sú hore uvedené prispievajú k upevneniu spolupatričnosti a priateľských vzťahov členov ZO-KD,
 • takisto sme v roku 2014 v spolupráci s MsÚ usporiadali v MsKS pre členov a občanov mesta slávnostnú akadémiu pri príležitosti dňa úcta k starším a deň matiek za účasti 78 členov ZO-KD a 28 občanov mesta. Toto posedenie prebehlo v príjemnej atmosfére čo znásobili aj kultúrne programy a muzika zo Spišskej Belej,
 • posledná naša akcia v roku 2014 je posedenie pri vianočnom stromčeku, ktorá prebiehala s kultúrnym programom a vystúpením chovancov detského domova v Podolínci, ktorí nacvičili hodnotný kultúrny program a obohatili túto spoločenskú akciu, ktorú sme organizovali už po ôsmi krát.
    Záverom chceme ubezpečiť Mestský úrad a mestské zastupiteľstvo, že v našej činnosti budeme pokračovať a prijaté úlohy na rok 2015 úspešne splníme za pomoci Mestského úradu, ktorý nám poskytuje všetky potrebné prostriedky.
 
      V roku 2015 sme našu činnosť zahájili usporiadaním „fašiangovej zábavy za účasti 64 členov a 5 členov z KD – Spišská Belá. Ďalej sme usporiadali besedu so všeobecným lekárom MUDr. Hencelom za účasti našich členov a občanov mesta. Prednáška sa uskutočnila vo veľkej zasadačke MsÚ.

 
            Výbor ZO-KD Podolínec, dňa 3.3.2015

 

Nastavenia cookies