Mestský úrad

Obchodná verejná súťaž č. 1/2022

 

Vyhlasovateľ: Mesto Podolínec

Štatutárny orgán:       Mgr. Jaroslav Seman – primátor mesta

Sídlo:                           Nám. Mariánske 3/3, 065 03  Podolínec

IČO:                             00330132

DIČ:                             2020526189

Bankové spojenie:      VÚB, a.s.

IBAN:                           SK19 0200 0000 0026 0611 0051

(ďalej aj „vyhlasovateľ“)

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž č. 1/2022 (ďalej aj „súťaž“)

podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy k majetku podľa čl. I. tohto dokumentu.

Dispozícia s majetkom mesta sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Podolínec.

I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1.        Vyhlasovateľ súťaže je vlastníkom stavebného materiálu – travertínových blokov v množstve približne 350 kusov rôznych veľkostí a tvarov (viď príloha).

2.        Majetok uvedený v ods. 1 je pre Mesto neupotrebiteľný, a preto primátor mesta rozhodol o jeho predaji formou obchodnej verejnej súťaže.

3.        Predmetom súťaže je predaj majetku uvedeného v ods. 1 tohto bodu.

4.        Za účelom prehliadky predávaného majetku môže záujemca kontaktovať Ing. Juraja Špesa    na tel. č. 0903 418 173 alebo mailovej adrese prednosta@podolinec.eu. 

II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1.        Navrhovateľ predloží vyplnený návrh kúpnej zmluvy (príloha č. 1), v ktorom vyplní:

-        identifikáciu navrhovateľa (buď pre fyzickú alebo právnickú osobu),

-        kúpna cena za predmet obchodnej verejnej súťaže,

-        miesto a dátum vyplnenia návrhu,

-        návrh zmluvy navrhovateľ podpíše.

2.        Navrhovateľ kupuje predávaný majetok vcelku. Návrh na odkúpenie časti majetku nie je prípustný.

3.        Minimálna kúpna cena je určená vo výške 1 000 €.

4.        Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku.

5.        Každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom stanoveným podmienkami súťaže na predkladanie návrhov musí byť vykonaná spôsobom stanoveným na predkladanie návrhov. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí tohto termínu len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote; iné zmeny predloženého návrhu, okrem opravy chýb vzniknutých pri jeho písaní, sú po tomto termíne neprípustné.

6.        Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom na podávanie návrhov, nebudú do súťaže zaradené. Navrhovateľ môže podať najviac jeden súťažný návrh, pričom návrhy nemôžu obsahovať alternatívne návrhy.

7.        Predložený návrh nemožno odvolať po termíne určenom na jeho predloženie, pričom navrhovateľ je ním viazaný 3 mesiace po oznámení výsledkov súťaže.

8.        Ak víťaz súťaže neuzavrie s Mestom Podolínec zmluvu do 15 dní od vyzvania na uzavretie zmluvy v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na jej uzavretie.

9.        Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

10.    Pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.    Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.

III.

Miesto a lehota na predkladanie návrhov

1.        Súťažné návrhy v predpísanej forme je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

a)   presná a úplná adresa navrhovateľa (odosielateľa),

b)   heslo „Obchodná verejná súťaž – 1/2022“,

c)    označenie „NEOTVÁRAŤ“,

a to na adresu vyhlasovateľa uvedenú v hlavičke týchto podmienok súťaže.

2.        Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje lehota od zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže do 18.5.2022 do 10.00 hod.

IV.

Vyhodnotenie podaných návrhov

1.        Podané súťažné návrhy budú po doručení označené dátumom.

2.        Na otvorenie a vyhodnotenie súťažných návrhov vymenuje primátor mesta najmenej trojčlennú komisiu; počet jej členov musí byť vždy nepárny.

3.        O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše zápisnica, ktorá bude obsahovať identifikáciu navrhovateľov, splnenie podmienok súťaže u jednotlivých navrhovateľov, naplnenie hodnotiacich kritérií a výsledok hodnotenia.

4.        Zo súťaže sú vylúčené návrhy, ktoré neobsahujú všetky v podmienkach súťaže požadované údaje a dokumenty, návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo bol proti navrhovateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, návrhy navrhovateľov, ktorí majú voči vyhlasovateľovi súťaže akékoľvek pozdĺžnosti, ako aj návrhy navrhovateľov, ktorí v určenom termíne nezložili zábezpeku.

5.        Pri vyhodnocovaní súťažných návrhov je jediným kritériom cena za celý predmet súťaže.

6.        V prípade rovnakej ceny rozhoduje lós.

7.        Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy a určí poradie navrhovateľov. Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému účastníkovi listom, a to do 15 dní od zverejnenia výsledkov obchodnej verejnej súťaže.

V.

Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo:

a)        odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy aj bez uvedenie dôvodu,

b)        meniť uverejnené podmienky súťaže,

c)        zrušiť súťaž,

d)        žiadať od navrhovateľa opravu formálnych nedostatkov podaného návrhu,

e)        vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž).

 

 

V Podolínci, dňa 9.5.2022

 

 

 

 

 

                                                                                       

Nastavenia cookies