Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s.

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s." pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie Hornádu odštepný závod, Ďumbierska 14, Košice.
Publikované: 9.9.2022 | Aktualizácia: 9.9.2022 | Zobrazené: 149
Nastavenia cookies