Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ 06.07.2023

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 06.07.2023 o 16:00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Podolínci.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Schválenie programu MsZ.
  3. Určenie overovateľov zápisnice.
  4. Prijatie úveru z Environmentálneho fondu
  5. Voľba hlavného kontrolóra mesta Podolínec
  6. Diskusia
  7. Záver

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Michal Marhefka, MBA

                                                                                               primátor mesta

         v. r.

 

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 30.06.2023

Vyvesené na webe mesta: 30.06.2023

 

 

ODKAZ :  Materiály k VIII. MsZ 06.07.2023

Publikované: 30.6.2023 | Aktualizácia: 15.11.2023 | Zobrazené: 421
Nastavenia cookies