Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie MsZ 28.11.2022

 

Vyvesené 22.11.2022

Zvesené 29.11.2022

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 28.11.2022,

t. j. pondelok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

 

Program:

 

1.      Otvorenie zasadnutia.

2.      Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva.

3.      Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom.

4.      Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

5.      Vystúpenie novozvoleného primátora mesta.

6.      Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

7.      Určenie overovateľov zápisnice.

8.      Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch uvedených v §12 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

9.      Schválenie poslanca – sobášiaceho.

10.  Voľba predsedov a členov komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom.

11.  Voľba členov dozornej rady spoločnosti Lesy mesta Podolínec s.r.o..

12.  Voľba členov rady školy pri ZŠ s MŠ Podolínec.

13.  Určenie platu primátora mesta.

14.  Informácia o menovaní zástupcu primátora mesta.

15.  Žiadosť o preplatenie dovolenky.

16.  Záver.

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
                                                                                            primátor mesta

 

Publikované: 22.11.2022 | Aktualizácia: 22.11.2022 | Zobrazené: 521
Nastavenia cookies