Zákaz využívania lesov verejnosťou

 Okresný úrad Stará Ľubovňa zakazuje od 20.07.2022 do vyhlásenia ukončenia nebezpečenstva vzniku požiarov, využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch, ktoré obhospodarujú Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p., Odštepný závod Kežmarok, Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec, v územnej pôsobnosti v okrese Stará Ľubovňa. URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ OBCE JAKUBANY pozem. spol., Jakubany 71, 065 12 Jakubany, Wood Services International k.s., Ponická cesta 117, 976 33 Poniky, Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 657, 065 11 Nová Ľubovňa, Bývalá urbárna obec Kolačkov, pozemkové spoločenstvo, Kolačkov 30, 065 11 Nová Ľubovňa, Obec Hniezdne, Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne (dotknuté subjekty), na zabezpečenie ochrany lesov pred vznikom požiarov z dôvodu pretrvávajúceho suchého počasia.

Tento zákaz sa nevzťahuje na obhospodarovateľa lesných pozemkov na uvedenom území, užívateľa poľovného revíru na uvedenom území, členov lesnej stráže, členov poľovnej stráže a členov stráže prírody, štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy, členov zložiek integrovaného záchranného systému.

Okresný úrad Stará Ľubovňa ďalej upozorňuje všetkých občanov, že porušenie tohto zákazu bude považované za priestupok na úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona o lesoch, za ktorý môže správny orgán uložiť pokutu do 3 320 eur v zmysle § 63 ods. 5 zákona o lesoch.

 

Publikované: 26.7.2022 | Aktualizácia: 26.7.2022 | Zobrazené: 391
Nastavenia cookies