OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Základná škola s materskou školou, Školská 2, 065 03 Podolínec

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

     V súlade s § 20 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2023/2024.

 

     Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis do prvého ročníka sa uskutoční v dňoch 04. apríla 2023 a 05. apríla 2023 v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod v budove základnej školy.

 

     Zapísané do 1.ročníka musia byť všetky deti, ktoré sa narodili v čase od 01.09.2016 do 31.08.2017 a deti, ktoré pokračovali v minulom školskom roku v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Zapísať sa musia aj tie deti, u ktorých bude zákonný zástupca dieťaťa (rodič) žiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

 

Podľa § 20, ods. 4 zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresu trvalého pobytu dieťaťa, adresu prechodného pobytu, rodné číslo, národnosť, štátne občianstvo,

b) meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov, telefonický a mailový kontakt
 

K zápisu je potrebné priniesť :

- vyplnenú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do základnej školy podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami (pokiaľ bude podaná rodičom cez Edupage v termíne do 01. apríla 2023, bude už v škole vytlačená a pripravená na podpis)

- prihlášku podpisujú obaja ZZ (v prípade, že neprítomnosť druhého zákonného zástupcu je spojená s ťažko prekonateľnou prekážkou – je nutné vyplniť prílohy č. 1 a č. 2 a doniesť so sebou – sú uverejnené na webovej stránke školy)

- prihlášku na stravovanie

- v prípade záujmu aj žiadosť o prijatie do školského klubu detí

- rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu k nahliadnutiu

- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

- poplatok za pomôcky vo výške 15€

 

Tlačivá k zápisu žiaka do prvého ročníka budú uverejnené na webovej stránke školy https://zspodolinec.edupage.org v sekcii základné informácie/rôzne/tlačivá, formuláre.
 

Žiadosti je tiež možné doručiť aj prostredníctvom elektronickej prihlášky cez Edupage (v prípade tejto možnosti je nutné ju podať v termíne do 01.apríla 2023 ), prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky školy alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Bližšie informácie k zápisu Vám poskytneme na tel. čísle 0904 675 420 alebo 052/43 911 37.

 

V Podolínci 20.02.2023Mgr. Silvia Reľovská
   riaditeľka školy

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies