Občan

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podmienky zníženia a odpustenia poplatku:

1. Mesto Podolínec poplatok zníži poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov poplatok o 30 %.

2. Mesto Podolínec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť/odpustiť.

3. Mesto Podolínec odpustí poplatok v plnej výške v prípade, ak sa poplatník zdržuje počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia mesta.

To poplatník preukáže najmä:

a) potvrdením o hospitalizácii od zdravotníckeho zariadenia,

b) potvrdením o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody od ústavu na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,

c) potvrdením o pobyte od domova dôchodcov,

d) potvrdením o pobyte od detského domova,

e) potvrdením o pobyte od príslušného zahraničného úradu,

f) potvrdením o výkone práce od zahraničného zamestnávateľa, od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo od tuzemského zamestnávateľa, že práca je vykonávaná v zahraničí,

g) zmluvou, na základe ktorej vykonáva svoju činnosť s uvedením miesta výkonu práce, prípadne potvrdením o ubytovaní v ubytovacom zariadení, ak ide o živnostníka,

h) potvrdením o štúdiu v zahraničí, a to za každý semester, ktorý pripadá na dané zdaňovacie obdobie,

i) nájomnou zmluvou na byt alebo dom – v prípade, ak nie je priamo v zmluve ustanovenie o povinnosti prenajímateľa platiť za nájomníka poplatok, je potrebné priložiť aj potvrdenie o platení poplatku v inom meste alebo obci.

4. Mesto Podolínec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník Mestu Podolínec preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.

To poplatník preukáže najmä:

a) potvrdením o hospitalizácii od zdravotníckeho zariadenia,

b) potvrdením o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody od ústavu na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,

c) potvrdením o pobyte od domova dôchodcov,

d) potvrdením o pobyte od detského domova,

e) potvrdením o pobyte od príslušného zahraničného úradu,

f) potvrdením o výkone práce od zahraničného zamestnávateľa, od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo od tuzemského zamestnávateľa, že práca je vykonávaná v zahraničí,

g) zmluvou, na základe ktorej vykonáva svoju činnosť s uvedením miesta výkonu práce, prípadne potvrdením o ubytovaní v ubytovacom zariadení, ak ide o živnostníka,

h) potvrdením o štúdiu v zahraničí,

i) nájomnou zmluvou na byt alebo dom – v prípade, ak nie je priamo v zmluve ustanovenie o povinnosti prenajímateľa platiť za nájomníka poplatok, je potrebné priložiť aj potvrdenie o platení poplatku v inom meste alebo obci.

5. Mesto Podolínec môže odpustiť alebo znížiť poplatok len v prípade, ak poplatník nemá voči Mestu Podolínec v čase rozhodovania o odpustení alebo znížení poplatku nevysporiadané záväzky.

Upozorňujeme, že v prípade nezdokladovania neprítomnosti osôb na úľavy a oslobodenia písomnou formou nebude poskytnutá úľava ani oslobodenie.

Žiadosti na úľavu a doklady je potrebné doručiť na MsÚ najneskôr do 30. septembra 2016. Doklady doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Potrebné doklady
doklad od zamestnávateľa, pracovná  zmluva, o štúdiu, o pobyte na území iného štátu,
doklad o pobyte a doklad o úhrade poplatku za komunálny odpad,
doklad o ubytovaní a potvrdenie školy,
vyplnenú žiadosť o úľavu poplatku (tlačivo na konci v prílohe).


Vybavuje
Učtáreň - referát daní a poplatkov - Irena Tišáková

Kontakt
tel.:        052/43 912 05 (06)
e-mail:
   uctaren@podolinec.eu

Doba vybavenia
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť buď poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo priamo do pokladne na MsÚ.

K stiahnutiu