Veľkoobjemový odpad

• Zber veľkoobjemových odpadov

   • 2x do roka ponuka zberu,

   • zber sa realizuje v zvozových okruhoch, obec sa rozhoduje, či sa do okruhu zapojí alebo nie,

   • fakturujú sa náklady, spojené so zneškodnením odobratých odpadov a pomerná časť nákladov na prepravu.