Pravidlá používania

SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

 

POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na serveri sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom.
Používateľ nesmie propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.
Používateľ nesmie otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok.
Používateľ nesmie používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou.
Používateľ sa nesmie správať voči ostatným používateľom vulgárne. Nesmie sa snažiť brániť v diskusii ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných užívateľov.
Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne súhlasí s tým, že nebude používať služby na nelegálne účely.
Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov systému alebo iné osoby.
Používateľ nesmie využívať službu na prezentovanie komerčných účelov.
Používateľ sa zaväzuje vkladať len fotografie, ku ktorým vlastní autorské práva. Je zakázané pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so zákonmi SR, vrátane erotických a pornografických fotografií. Pravidlá pre pridávanie fotografií sa vzťahujú na fotografie v ich profile a užívateľských fotogalériách.
Používateľ nesmie propagovať erotické stránky a detskú pornografiu.
Používateľ nesmie otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov.
Používateľ nesmie otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
Používateľ nesmie otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať.
Používateľ nesmie propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Používateľ nesmie uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech.
Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
Používateľ nesmie na server pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.
Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na server, a to najmä do profilu a do svojich fotogalérií.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusnom fóre, v diskusných komentároch, inzerátoch a ani v diskusných príspevkoch v chate.
Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať žiadne súkromné údaje, napríklad údaje u ktorých bolo uvedené „nezverejniť“.

 

DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM

Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

 

ZMENA PRAVIDIEL

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. Je teda na vás, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a kontrolovali si aktuálnosť týchto podmienok.

Nastavenia cookies