Staré vozidlá

    Ak sa u držiteľa starého vozidla na území obce nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom a držiteľ si ho nechce ponechať, je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla, ktoré je odpadom, oprávnenej osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo oprávnenému spracovateľovi starých vozidiel. EKOS spol s.r.o. je oprávnenou osobou pre vykonávanie zberu starých vozidiel a prevádzkovateľom Určeného parkoviska. Staré vozidlo umiestnené na verejnom priestranstve môže byť odpratané na náklady držiteľa (majiteľa vozidla) na určené parkovisko.