Separovaný zber pre podnikateľov

Podnikateľské subjekty už v súčasnej dobe môžu a podľa zákona o odpadoch aj musia separovať jednotlivé zložky komunálneho odpadu. Papier a VKM, plasty, kovové obaly, sklo, bio-odpad sú základné komodity separovaného zberu, ktoré zbiera a pre ktoré buduje systém aj spoločnosť EKOS, spol. s.r.o. V súčasnej dobe v našom regióne neexistuje prekážky pre žiadneho podnikateľa, aby sa zapojil do separovaného zberu a tým splnil literu zákona o odpadoch. EKOS spol. s.r.o. aj preto pre podnikateľov pripravila tieto možnosti zapojenia sa:

1. Odber RECY-vriec od podnikateľov - podnikatelia, ktorí produkujú menšie množstvo druhotných surovín, budú do systému zapojení prostredníctvom RECY-vriec. Podnikateľom sa na základe uzatvorenej zmluvy poskytnú zberné vrecia na tie suroviny, ktoré sa v danej prevádzke produkujú a podľa rozsahu produkcie bude dohodnutý aj harmonogram odberov.

2. Kontajnerový spôsob - podnikatelia, ktorí produkujú menšie množstvo druhotných surovín sa môžu rozhodnúť pre využitie špeciálnych malo objemových kontajnerov. Na základe individuálnych dohôd o finančných a materiálnych (surovinových) tokoch sa dohodne spôsob zabezpečenia kontajnera do prevádzky podnikateľa.

3. Odber od podnikateľa - podnikatelia, ktorí produkujú pravidelne veľké množstvo druhotných surovín uzatvoria zmluvu o odbere a ten sa uskutoční v dohodnutých intervaloch.

 

Zmluvy

V uzatváraných zmluvách sa dohodne:

a. druh separovaných zložiek,

b. spôsob zapojenia sa do separovaného zberu,

c. miesto zhromažďovania a harmonogram odberu,

d. úhrada nákladov spojených so zapojením do systému,

e. spôsob odberov (pri odbere bude zaevidovaný počet odobratých vriec, resp., bude zistená váha odobratej suroviny a na základe týchto informácii bude podnikateľovi      vystavené potvrdenie o odbere druhotnej suroviny),

f. požiadavky na kvalitu, čistotu vyzbieranej druhotnej suroviny,

g. platba za druhotnú surovinu.

Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú zapojiť do zberu vrecovým, alebokontajnerovým spôsobom budú mať harmonogram zvozu odpadu v súlade s harmonogramomzvozu u obyvateľov a ostatnými podnikateľmi v týchto kategóriach. To znamená rozpočítanie prepravných nákladov na viacero subjektov a teda znižovanie ceny za prepravu. V prípade špecifických podmienok je spoločnosť EKOS, spo. s.r.o. pripravená nájsť uspokujujúce riešenie a realizovať ho.

Podnikatelia musia na základe zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení zaviesť separovaný zber a v našom regióne navyše stačí zavolať na jedno číslo 052/42 611 11 do spoločnosti EKOS, spol. s.r.o., kde Vám budú podané bližšie informácie alebo stačí prísť osobne.

Súčasťou systému je aj možnosť zabezpečovania evidencie, vyhodnocovania, využívania zmluvných vzťahov a garantovanie služieb spojených s odpadovým hospodárstvom.

 

Nastavenia cookies