Občan

Daň za psa

Každý držiteľ psa na území mesta Podolínec  je podľa zákona povinný  prihlásiť, odhlásiť psa z / do evidencie.

 

a. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou, alebo právnickou osobou. Osoby, ktoré sú držiteľmi psa a  majú preukaz ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) sú od poplatku oslobodené (je potrebné preukázať sa dokladom).
b. Sadzba dane je 9 €  za  jedného psa chovaného v rodinnom dome a 15 € za jedného psa chovaného v byte.
c. Daňová povinnosť  vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo držiteľom psa.
d. Daňovník je povinný písomne oznámiť  vznik daňovej povinnosti správcovi dane (na MsÚ)  do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
e. Ak zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vráti pomernú časť dane za zostavajúce mesiace, za ktoré bola daň
zaplatená.

Vlastník psa obdrží pri oznámení evidenčnú známku na psa.

Daň za psa  sa platí na základe rozhodnutia splu s daňou z nehnuteľností do pokladne  mesta, prípadne na účet Mesta Podolínec  č.ú. 2606110051 /0200.

 

Potrebné doklady

Vybavuje

Učtáreň - referát daní a poplatkov - Irena Tišáková

Kontakt
tel.:      052/43 912 05 (06)
e-mail:
  
uctaren@podolinec.eu

Doba vybavenia
na počkanie

Viac informácií o miestnych daniach

V roku 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ (ďalej len tlačivo „Priznanie k ...“) získa daňovník v kancelárii učtárne na Mestskom úrade. (vzory tlačív: Priznanie pre fyzické osobyPriznanie pre právnicé osoby).

 

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ podajú:

 • tí občania, ktorí v priebehu roka 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31.12.2013
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 31.1.2014,
 • noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31.12.2013 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 • noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31.12.2013.
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2013, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 31.1.2014,
 • majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31.12.2013 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznania k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31.12.2013 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja.
  Termín podania tlačiva „Priznania k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

 

Všeobecná informácia

Daňovník na tlačive „Priznanie k ...“ uvedie okrem identifikačných údajov - meno, priezvisko, rodné číslo, názov firmy, IČO, adresa... len základné údaje potrebné na vyrubenie dane - výmeru pozemku, zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a nevýherných hracích prístrojov a pod. Daňovník daň do tlačiva „Priznanie k ...“ nevypĺňa.

Daňovník vyplnené tlačivo „Priznanie k ...“ môže podať:

 • osobne do podateľne Mestského úradu,
 • osobne do kancelárie učtárne,
 • poštou.

 

Nárok na zníženie dane z nehnuteľností si daňovník uplatní priamo v tlačive „Priznanie k ...“ v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec.

Mesto Podolínec ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k ...“ . Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Týmto postupom zaniká povinnosť daňovníka uhradiť daň za psa do 31. januára 2014.

VZORY tlačív:

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - PO - platné od 01.01.2013
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - FO - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV - II.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB stavba slúžiaca na jeden účel - III.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB stavba slúžiaca na viaceré účely - III.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z BYTOV - IV.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PSA - V.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY - VI.oddiel  - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE- VII.oddiel - platné od 01.01.2013
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2013
POUČENIE na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len priznanie) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) - platné od 01.01.2013

 

K stiahnutiu