Občan

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta

Predmet poplatku, poplatníka, sadzbu poplatku, sadzbu poplatku pri množstvovom zbere, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatku a poplatkové úľavy upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku (Mestu Podolínec) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali.


Potrebné doklady
• Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby.
• Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby.
• Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnicke osoby.
• Živnostenský list.


Vybavuje
Učtáreň - referát daní a poplatkov - Irena Tišáková

Kontakt
tel.: 052/43 912 05 (06)
e-mail:
uctaren@podolinec.eu

Poplatok
• Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku je upresnená pracovníčkou referátu daní a poplatkov.

• V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.

• Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť
priamo do pokladne  mesta, prípadne na účet Mesta Podolínec  č.ú. 2606110051 /0200.

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vznikajúce na území mesta Podolínec na rok 2016

Nálepky na odpadové nádoby z roku 2015 platia do 5 dní po doručení rozhodnutia za TDO.

 

   Do jednotlivých domov a domácnosti budú doručené rozhodnutia, kde bude uvedený počet osôb, ktoré sú trvale alebo prechodne prihlásené v jednotlivých domácnostiach a na základe počtu osôb evidovaných v domácnostiach bude vypočítaná ročná platba poplatku.

Podmienky zníženia a odpustenia poplatku:

1. Mesto Podolínec poplatok zníži poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 62 rokov poplatok o 30 %.

2. Mesto Podolínec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť/odpustiť.

3. Mesto Podolínec odpustí poplatok v plnej výške v prípade, ak sa poplatník zdržuje počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia mesta.

To poplatník preukáže najmä:

a) potvrdením o hospitalizácii od zdravotníckeho zariadenia,

b) potvrdením o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody od ústavu na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,

c) potvrdením o pobyte od domova dôchodcov,

d) potvrdením o pobyte od detského domova,

e) potvrdením o pobyte od príslušného zahraničného úradu,

f) potvrdením o výkone práce od zahraničného zamestnávateľa, od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo od tuzemského zamestnávateľa, že práca je vykonávaná v zahraničí,

g) zmluvou, na základe ktorej vykonáva svoju činnosť s uvedením miesta výkonu práce, prípadne potvrdením o ubytovaní v ubytovacom zariadení, ak ide o živnostníka,

h) potvrdením o štúdiu v zahraničí, a to za každý semester, ktorý pripadá na dané zdaňovacie obdobie,

i) nájomnou zmluvou na byt alebo dom – v prípade, ak nie je priamo v zmluve ustanovenie o povinnosti prenajímateľa platiť za nájomníka poplatok, je potrebné priložiť aj potvrdenie o platení poplatku v inom meste alebo obci.

4. Mesto Podolínec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník Mestu Podolínec preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta.

To poplatník preukáže najmä:

a) potvrdením o hospitalizácii od zdravotníckeho zariadenia,

b) potvrdením o výkone väzby alebo trestu odňatia slobody od ústavu na výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,

c) potvrdením o pobyte od domova dôchodcov,

d) potvrdením o pobyte od detského domova,

e) potvrdením o pobyte od príslušného zahraničného úradu,

f) potvrdením o výkone práce od zahraničného zamestnávateľa, od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo od tuzemského zamestnávateľa, že práca je vykonávaná v zahraničí,

g) zmluvou, na základe ktorej vykonáva svoju činnosť s uvedením miesta výkonu práce, prípadne potvrdením o ubytovaní v ubytovacom zariadení, ak ide o živnostníka,

h) potvrdením o štúdiu v zahraničí,

i) nájomnou zmluvou na byt alebo dom – v prípade, ak nie je priamo v zmluve ustanovenie o povinnosti prenajímateľa platiť za nájomníka poplatok, je potrebné priložiť aj potvrdenie o platení poplatku v inom meste alebo obci.

5. Mesto Podolínec môže odpustiť alebo znížiť poplatok len v prípade, ak poplatník nemá voči Mestu Podolínec v čase rozhodovania o odpustení alebo znížení poplatku nevysporiadané záväzky.

Upozorňujeme, že v prípade nezdokladovania neprítomnosti osôb na úľavy a oslobodenia písomnou formou nebude poskytnutá úľava ani oslobodenie.

Žiadosti na úľavu a doklady je potrebné doručiť na MsÚ najneskôr do 30. septembra 2016. Doklady doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Žiadame občanov, aby poplatky za vývoz odpadu platili do stanovených termínov uvedených na platobnom rozhodnutí.

Žiadame občanov, aby  vo vlastnom záujme v zimnom období  umožnili prístup ku smetným nádobam pracovníkom firmy  EKOS.
V prípade, že nebude dostatočne umožnený prístup k smetným nádobam na odpad. napr. pre neodhrnutý sneh v dňoch vývozu, nebude možné  smetné nádoby vyprázdniť.

CYKLUS  VÝVOZOV  POKRAČUJE  Z  ROKU  2015. Nálepky na rok 2016 budú doručené s rozhodnutiami na rok 2016.
Rozpis cyklov vývozov TDO a separovaného odpadu a vývozu veľkoobjemového a nebezpečného odpadu je uvedený aj v kalendári Mesta Podolínec na rok 2016.

K stiahnutiu