Mestský úrad

Úradná tabuľa - Stavebný úrad a správa majetku (FILTER)

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne
12.1.2023

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Mesto Podolínec, ako určený stavebný úrad vydáva rozhodnutie, ktorým
povoľuje stavbu:„Telocvičňa pri Základnej škole s Materskou školou Hniezdne“
pre stavebníka: Obec Hniezdne, Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne, IČO: 00329886, v zastúpení starostom Ing. Viktorom Selepom

Viac údajov v prílohe.

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN
25.11.2022

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu: "Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN" pre stavebníka VSD, a.s., v zastúpení Mesto Podolínec, v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, Vranov nad Topľou.


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne
8.11.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hnieznde - pre stavebníka Obec Hniezdne


Zverejnenie zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec (august 2021)
21.9.2022

Zverejnenie zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec (august 2021)

Mesto Podolínec, stavebný úrad, zverejňuje zmeny v Záväznej časti územného plánu Mesta Podolínec, ktoré boli schválené VZN č. 2/2022 schváleným Mestským zastupiteľstvom dňa 25.8.2022.


Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie - čiastočná krátkodobá uzávierka ul. Janka Hollého
14.9.2022

Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie - čiastočná krátkodobá uzávierka ul. Janka Hollého

Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie - čiastočná krátkodobá uzávierka ulice Janka Hollého pred rodinnými domami súp. č. 190, 191, z dôvodu rozkopávky - stavby vodovodnej a kanalizačnej prípojky


Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s.
9.9.2022

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s.

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s." pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie Hornádu odštepný závod, Ďumbierska 14, Košice.


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN
31.8.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN" pre stavebníka VSD, a.s., v zastúpení Mesto Podolínec, v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Podolínec - PPO mesta - SO 08 Preložky VN a NN vedení
30.8.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Podolínec - PPO mesta - SO 08 Preložky VN a NN vedení

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - "Podolínec - PPO mesta - SO 08 Preložky VN a NN vedení pre stavebníka SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, Košice, IČO: 3602204704


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu - Telocvičňa ZŠ s MŠ v Podolínci, SO 02 Spevnené plochy, parkoviská a chodníky
10.8.2022

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu - Telocvičňa ZŠ s MŠ v Podolínci, SO 02 Spevnené plochy, parkoviská a chodníky

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu "Telocvičňa ZŠ s MŠ v Podolínci, SO 02 Spevnené plochy, parkoviská a chodníky" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, v zastúpení RG ATELIÉR, s.r.o., Nám. sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa
Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - IBV Krížava - II. etapa, SEKTOR A, SO A 04 Miestne komunikácie, SO A 05 Spevnené plochy a chodníky pre peších
5.8.2022

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - IBV Krížava - II. etapa, SEKTOR A, SO A 04 Miestne komunikácie, SO A 05 Spevnené plochy a chodníky pre peších

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - "IBV Krížava - II. etapa, SEKTOR A, SO A 04 Miestne komunikácie, SO A 05 Spevnené plochy a chodníky pre peších" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, v zastúpení RG ATELIÉR, s.r.o., Nám. sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa.


Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne
28.7.2022

Rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne" pre navrhovateľa Obec Hniezdne, 065 01 Hniezdne, IČO: 00329886ROZHODNUTIE o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie
20.7.2022

ROZHODNUTIE o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

POVOLENIE k čiastočnej krátkodobej uzávierke miestnej komunikácie.


Vodoprávne povolenie verejnou vyhláškou - Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - predĺženie stavebného povolenia
11.7.2022

Vodoprávne povolenie verejnou vyhláškou - Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - predĺženie stavebného povolenia

Rozhodnutie - predĺženie stavebného povolenia a lehoty dokončenia stavby na stavbu: "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta" pre stavebníka Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
Vyvesené dňa: 11.7.2022
Zvesené dňa: 26.7.2022
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý zabezpečil vyvesenie a zvesenie vyhlášky:
Ing. Jaroslava Ferencková, stavebný úrad Mesta Podolínec


Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne
28.6.2022

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne - pre navrhovateľa Obec Hniezdne, 065 01 Hniezdne 1, v zastúpení starostom Ing. Viktorom Selepom

Nastavenia cookies