Mestský úrad

Oznamy správy majetku a stavebného úradu

Územné rozhodnutie - DF O2_Optické pripojenie SLPOD
1.7.2020

Územné rozhodnutie - DF O2_Optické pripojenie SLPOD

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete "DF O2_SLPOD" pre navrhovateľov O2 Slovakia, s.r.o., a Slovak Telekom, a.s., v zastúpení spoločnosťou SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, Bratislava


Rozhodnutie - zastavenie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
16.6.2020

Rozhodnutie - zastavenie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou

Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení stavby "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa" pre navrhovateľa Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec.


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa"
15.6.2020

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - "Zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa"

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Zastavovacia štúdia IBV Krížava - II. etapa" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec

Oznámenie verejnou vyhláškou
19.5.2020

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania vo veci povolenia stavby “Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičová pri MŠ”

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - DF O2_Optické pripojenie SLPOD
16.4.2020

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - DF O2_Optické pripojenie SLPOD

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou na stavbu - "DF O2_Optické pripojenie SLPOD" pre navrhovateľov O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava a Slovak Telekom, a.s., Bratislava, v zastúpení SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, na pozemkoch parc. č. KN-C 6441, 6119, 908, 5859, 6124, 6120.


Oznámenie o začatí územného konania - zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa
17.1.2020

Oznámenie o začatí územného konania - zastavovacia štúdia IBV Krížava II. etapa

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania na stavbu "Zastavovacia štúdia IBV Krížava - II. etapa" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 PodolínecÚzemný plán obce Lomnička - záverečné stanovisko
20.11.2019

Územný plán obce Lomnička - záverečné stanovisko

Mesto Podolínec ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Lomnička" a zároveň oznamuje, že do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii stavebného úradu v úradných hodinách počas stránkových dní.


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou výhláškou
21.10.2019

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou výhláškou

"Rozšírenie vodovodu v obci Forbasy, Forbasy, KN-C 377/1"


Toporec - Lengrub úprava NN
20.9.2019

Toporec - Lengrub úprava NN

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31 , Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby , ktorej obsahom je rekonštrukcia a úprava NN vedenia podľa priloženej grafickej situácie.