Mestský úrad

Úradná tabuľa - Stavebný úrad a správa majetku (FILTER)
Správa o hodnotení - návrh Územného plánu Vyšné Ružbachy
10.5.2023

Správa o hodnotení - návrh Územného plánu Vyšné Ružbachy

Mesto Podolínec ako dotknutá obec podľa § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Vyšné Ružbachy". Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Vyšné Ružbachy“ je zverejnená na webovom sídle MŽP SR http://enviroportal.sk v časti EIA/SEA
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-vysne-ruzbachy.
Na tejto stránke je možné do správy nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Verejné prerokovania oznámil obstarávateľ Okresnému úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie pri podaní Správy o hodnotení na deň 22.05.2023 o 10:00 hod. na Obecnom úrade Vyšné Ružbachy.


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Parkovisko pri bytových domoch na ul. Družstevná
21.3.2023

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Parkovisko pri bytových domoch na ul. Družstevná

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na inžiniersku stavbu: "Parkovisko pri bytových domoch na ul. Družstevná" umiestnenej na pozemkoch KN-C 487/1, 490/1, pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132


Určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia - Parkovisko pri bytových domoch na ul. Družstevná
21.3.2023

Určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia - Parkovisko pri bytových domoch na ul. Družstevná

Určenie použitia a umiestnenia dočasného a trvalého dopravného značenia a povolenie vyhradeného parkoviska - Parkovisko pri bytových domoch na ul. Družstevná
3.2.2023

Oznámenie o strategickom dokumente - zisťovacie konanie - Územný plán obce Lomnička - ZaD č.1

Mesto Podolínec, podľa žiadosti Okresného úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie, informuje verejnosť o zisťovacom konaní o strategickom dokumente - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOMNIČKA - Zmeny a doplnky č. 1. Zároveň oznamuje, že verejnosť má možnosť do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, a to na Mestskom úrade v Podolínci v kancelárii stavebného úradu počas stránkových dní do 17.02.2023.


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne
12.1.2023

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Mesto Podolínec, ako určený stavebný úrad vydáva rozhodnutie, ktorým
povoľuje stavbu:„Telocvičňa pri Základnej škole s Materskou školou Hniezdne“
pre stavebníka: Obec Hniezdne, Hniezdne 1, 065 01 Hniezdne, IČO: 00329886, v zastúpení starostom Ing. Viktorom Selepom

Viac údajov v prílohe.


Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN
25.11.2022

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN

Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu: "Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN" pre stavebníka VSD, a.s., v zastúpení Mesto Podolínec, v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, Vranov nad Topľou.


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne
8.11.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hnieznde - pre stavebníka Obec Hniezdne


Zverejnenie zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec (august 2021)
21.9.2022

Zverejnenie zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec (august 2021)

Mesto Podolínec, stavebný úrad, zverejňuje zmeny v Záväznej časti územného plánu Mesta Podolínec, ktoré boli schválené VZN č. 2/2022 schváleným Mestským zastupiteľstvom dňa 25.8.2022.


Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie - čiastočná krátkodobá uzávierka ul. Janka Hollého
14.9.2022

Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie - čiastočná krátkodobá uzávierka ul. Janka Hollého

Rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie - čiastočná krátkodobá uzávierka ulice Janka Hollého pred rodinnými domami súp. č. 190, 191, z dôvodu rozkopávky - stavby vodovodnej a kanalizačnej prípojky


Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s.
9.9.2022

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s.

Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s." pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie Hornádu odštepný závod, Ďumbierska 14, Košice.


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN
31.8.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN" pre stavebníka VSD, a.s., v zastúpení Mesto Podolínec, v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o

Nastavenia cookies