Mestský úrad

Úradná tabuľa - Stavebný úrad a správa majetku

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne
28.6.2022

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Hniezdne - pre navrhovateľa Obec Hniezdne, 065 01 Hniezdne 1, v zastúpení starostom Ing. Viktorom Selepom


Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s.
23.6.2022

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - PPO mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s.

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta - preložka telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s." pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia na stavbu "Podolínec - PPO mesta"
7.6.2022

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia na stavbu "Podolínec - PPO mesta"

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - predĺženie platnosti vodoprávneho povolenia a lehoty dokončenia stavby na stavbu " Podolínec - protipovodňové opatrenia mesta" pre stavebníka Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice


Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN
27.5.2022

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN

Územné rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavby - "Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN" pre navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., v zastúpení Mesto Podolínec, v zastúpení EL PRO KAN, s.r.o.


Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN
14.4.2022

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou - Podolínec, IBV Krížava, 14 RD - VN, TS, NN, pre navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice.


Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - TELOCVIČŇA - SO 02 Spevnené plochy, parkoviská a chodníky
10.3.2022

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - TELOCVIČŇA - SO 02 Spevnené plochy, parkoviská a chodníky

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na dopravnú stavbu - miestnu komunikáciu - "Telocvičňa - ZŠ s MŠ v Podolínci, SO 02 - Spevnené plochy, parkoviská a chodníky" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, Podolínec, v zastúpení RG ATELIÉR, s.r.o., Nám. Sv. Mikuláša 26, Stará Ľubovňa


Zámer zámeny nehnuteľného majetku
15.2.2022

Zámer zámeny nehnuteľného majetku

Zámer zámeny nehnuteľného majetku


Zámer predaja nehnuteľného majetku
15.2.2022

Zámer predaja nehnuteľného majetku

Zámer predaja nehnuteľného majetku


Zámer nájmu nehnuteľného majetku
15.2.2022

Zámer nájmu nehnuteľného majetku

Zámer nájmu nehnuteľného majetku


Rozhodnutie verejnou vyhláškou – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: „Výstavba materskej školy v obci Lomnička – zmena stavby pred dokončením“
7.2.2022

Rozhodnutie verejnou vyhláškou – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: „Výstavba materskej školy v obci Lomnička – zmena stavby pred dokončením“

Rozhodnutie verejnou vyhláškou – povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: „Výstavba materskej školy v obci Lomnička – zmena stavby pred dokončením“ pre stavebníka Obec Lomnička, Lomnička 66, 065 03 Podolínec


Rozhodnutie o umiestnení stavby - Podolínec - PPO mesta, SO 08 Preložky VN, NN vedení - verejná vyhláška
25.1.2022

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Podolínec - PPO mesta, SO 08 Preložky VN, NN vedení - verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby "Podolínec PPO mesta, SO 08 Preložky VN, NN vedení" pre navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Odštepný závod Košice,- verejná vyhláška


Zverejnenie zmien a doplnkov územného plánu Mesta Podolínec - žiadosť o vyjadrenie
15.12.2021

Zverejnenie zmien a doplnkov územného plánu Mesta Podolínec - žiadosť o vyjadrenie

Mesto Podolínec podľa § 22 ods. 2 stavebného zákona týmto
o z n a m u j e
dotknutým obciam, Prešovskému samosprávnemu kraju a dotknutým orgánom štátnej správy, že prerokováva návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec (august 2021) ( ďalej len „Návrh ZaD ÚPN-O“), a tento je zverejnený na internetovej stránke www.podolinec.eu , ako aj na úradnej tabuli v obci.


Rozhodnutie o predĺžení územného rozhodnutia - Forbasy - MK a IS pre IBV Za hostincom
26.11.2021

Rozhodnutie o predĺžení územného rozhodnutia - Forbasy - MK a IS pre IBV Za hostincom

Rozhodnutie - predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby „Forbasy – MK a IS pre IBV Za hostincom" na pozemkoch parc. č. KN-C 303/6, 394/2, 303/7, 303/22, 394/6, 303/24, 303/9, 394/3, 303/8, 377/1, 299/2, k. ú. Forbasy, pre navrhovateľa Obec Forbasy, Forbasy 40, 065 01 Hniezdne.


Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - predĺženie platnosti územného rozhodnutia - "Forbasy - MK a IS pre IBV Za hostincom
22.10.2021

Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou - predĺženie platnosti územného rozhodnutia - "Forbasy - MK a IS pre IBV Za hostincom

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu "Forbasy - MK a IS pre IBV Za hostincom", pre navrhovateľa Obec Forbasy, Forbasy 40, 065 01 HniezdneOznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "IBV Krížava II. etapa - SO A 04, SO A 05 Miestne komunikácie, spevnené plochy a chodníky pre peších
12.10.2021

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "IBV Krížava II. etapa - SO A 04, SO A 05 Miestne komunikácie, spevnené plochy a chodníky pre peších

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "IBV Krížava II. etapa - SO A 04 Miestne komunikácie, SO A 05 spevnené plochy a chodníky pre peších" pre stavebníka Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec

Nastavenia cookies