Mestský úrad

Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici