Nebezpečný odpad a Elektroodpad

• Zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov

   • 2 x do roka ponuka zberu nebezpečných odpadov z obcí v druhoch: ropné oleje a obaly z nich, zvyšky farieb a obaly z nich, lieky, akumulátory, batérie a elektroodpady,

   • zber sa realizuje v zvozových okruhoch, obec sa rozhoduje, či sa do okruhu zapojí alebo nie,

   • fakturujú sa náklady, spojené so zneškodnením odobratých nebezpečných odpadov, v ktorej sú zahrnuté aj náklady na prepravu, objednanú

 v zvozovom okruhu

   • náklady spojené so zberom a zneškodnením elektroodpadu sa obci nefakturujú.

Nastavenia cookies