Monitorovací kamerový systém

kamera

Monitorovací kamerový systém sa využíva na  zvýšenie bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku občanov a iných hospodárskych, spoločenských  subjektov pôsobiacich v meste s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Monitorovací  kamerový systém má nepochybne  aj vysoký  preventívny účinok.

V súčastnosti je v meste Podolínec kamerový systém s automatickou rotačnou kamerovou technológiou, ktoré vedia zaregsitrovať pohyb aj v úplnej tme, a dokonalo priblížiť pozorovaný objekt.
Kamery  monitorujú miesta, kde sa sústreďuje väčší počet osôb a taktiež problémové miesta.

Centrálny dispečing kamerového systému je inštalovaný v sídle MsP.
Kamery snímajú a nahrávajú 24 hodín denne, záznam sa niekoľko dní archivuje pre lepšie objasňovanie priestupkov a potrebu vyšetrovateľov.
Obyvatelia mesta hodnotia tento systém väčšinou pozitívne a žiadali pokryť monitorovacím  kamerovým systémom aj iné lokality v meste.

Občania mesta Podolínec a jeho návštevníci  sú informovaní podľa zákona o skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.

Kamerovým systém  zachytil a pomohol objasniť viacero priestupkov a taktiež trestných činnov.
Zavedením monitorovacieho  kamerového systému sa nám podarilo znížiť počet priestupkov, ako aj trestných činov v našom meste.

Prevádzkovanie kamerového monitorovacieho systému sa riadi prísnymi kritériami režimového pracoviska. Výstupy z kamier slúžia len pre pracovnú potrebu MsP, prípadne orgánom činným v trestnom konaní.

Na údaje získané pomocou  monitorovacieho kamerového  systému sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanoví osobitný zákon.

Niektoré poškodené osoby ale žiadajú od príslušníkov MsP sprístupnenie konkrétnych záznamov z kamerového monitorovacieho systému. Takýmto žiadostiam už z uvedených dôvodov nie je možné vyhovieť. Aj záznamy poskytované príslušným orgánom činným v trestnom konaní sú poskytované len služobným postupom.

 

Nastavenia cookies