Mestský úrad

Mestský úrad

Pozvánka na 11. zasadnutie MsZ 12.12.2019
8.12.2019

...


Návrh plánu činnosti kontrolóra_prvý polrok 2020
26.11.2019

...


PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA PODOLÍNEC NA r. 2020 - 2022
26.11.2019

...


Verejná obchodná súťaž Lesy SR
25.11.2019

...


Návrh VZN č. 6/2019
25.11.2019

...


Poľovnícke združenie JAVOR Podolínec
20.11.2019

...


Voľby do NR SR 2020
12.11.2019

...


Pozvánka na 10. MsZ 29.10.2019
25.10.2019

...


Oznámenie verejnou vyhláškou
4.10.2019

...


Pozvánka na 9. MsZ 26.9.2019
23.9.2019

...


VZN Prešovského samosrpávneho kraja č. 71/2019
17.7.2019

...


Pozvánka na jarmok
25.6.2019

...


Pozvánka na 7. MsZ 27.6.2019
21.6.2019

...


Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Podolínci
12.6.2019

...


Zámer odpredaja pozemku
11.6.2019

...


Zámery prenájmu priestorov
11.6.2019

...


Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019
11.6.2019

...


Návrh VZN 5/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou
11.6.2019

...


Záverečný učet mesta za rok 2018
11.6.2019

...


Prijaté uznesenia a VZN zo 6. MsZ 30.5.2019
3.6.2019

...