Mestský úrad

Mestské zastupiteľstvo
VZN č. 2/2023
20.1.2023

VZN č. 2/2023

O dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany zelene na území mesta Podolínec


VZN č. 1/2023
20.1.2023

VZN č. 1/2023

O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, Podolínec


Návrh VZN č. 3/2021
4.5.2021

Návrh VZN č. 3/2021

NÁVRH VZN č. 3/2021 Držanie psov na území mesta


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 2/2021
5.3.2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 2/2021

Ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mesta


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 1/2021
5.3.2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 1/2021

O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta PodolínecNávrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na 1. polrok 2021
25.11.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na 1. polrok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na 1. polrok 2021Nastavenia cookies