Občan

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN o daniach a poplatkoch (v prílohe – dole). Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (Mesto Podolínec) skutočnosti rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.).

a) Úľava sa poskytuje 30 % zo stavieb, bytov, garáži  a pozemkov osobám starším ako 70 rokov  z ich vlastníckeho podielu, ak tieto stavby a pozemky slúžia výhradne pre ich  osobnú potrebu.
b) Úľava sa poskytuje 30% zo stavieb, garáži a bytov  osobám, ktoré sú vlastníkmi preukazu ZŤP z ich vlastníckeho podielu  ak tieto stavby slúžia pre ich osobnú potrebu a trvalé bývanie.
c) Z tohto dôvodu je potrebné  predložiť listy vlastníctva, na základe ktorých sa zistí spoluvlastnícky podiel pre poskytnutie úľavy  na dani z nehnuteľnosti.
d) Pri súbehu nárokov na zníženie dane z nehnuteľnosti správca poskytne úľavu iba z jedného titulu do výšky jeho spoluvlastníckeho podielu.

Potrebné doklady

* Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO (vzory nájdete v tabuľke dole)


* Daň z pozemkov:

-   doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie).

* Daň zo stavieb:

-   doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra).

* Daň z bytov:

-   doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno- predajná zmluva, darovacia zmluva, LV).

* Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti (v prílohe - dole)

* Občiansky preukaz


Vybavuje
Učtáreň - referát daní a poplatkov - Irena Tišáková

Kontakt

tel.: 052/43 911 05 (06)
e-mail:
uctaren@podolinec.eu

Doba vybavenia

Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Viac informácií o miestnych daniach

V roku 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ (ďalej len tlačivo „Priznanie k ...“) získa daňovník v kancelárii učtárne na Mestskom úrade. (vzory tlačív: Priznanie pre fyzické osobyPriznanie pre právnicé osoby).

 

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ podajú:

 • tí občania, ktorí v priebehu roka 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31.12.2013
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 31.1.2014,
 • noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31.12.2013 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 • noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31.12.2013.
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2013, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 31.1.2014,
 • majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31.12.2013 zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznania k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31.12.2013 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja.
  Termín podania tlačiva „Priznania k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz, list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

 

Všeobecná informácia

Daňovník na tlačive „Priznanie k ...“ uvedie okrem identifikačných údajov - meno, priezvisko, rodné číslo, názov firmy, IČO, adresa... len základné údaje potrebné na vyrubenie dane - výmeru pozemku, zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a nevýherných hracích prístrojov a pod. Daňovník daň do tlačiva „Priznanie k ...“ nevypĺňa.

Daňovník vyplnené tlačivo „Priznanie k ...“ môže podať:

 • osobne do podateľne Mestského úradu,
 • osobne do kancelárie učtárne,
 • poštou.

 

Nárok na zníženie dane z nehnuteľností si daňovník uplatní priamo v tlačive „Priznanie k ...“ v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec.

Mesto Podolínec ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania, daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím. V tomto Rozhodnutí bude splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených v tlačive „Priznanie k ...“ . Daňovník bude povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Týmto postupom zaniká povinnosť daňovníka uhradiť daň za psa do 31. januára 2014.

VZORY tlačív:

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - PO - platné od 01.01.2013
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - FO - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV - II.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB stavba slúžiaca na jeden účel - III.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB stavba slúžiaca na viaceré účely - III.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z BYTOV - IV.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PSA - V.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY - VI.oddiel  - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE- VII.oddiel - platné od 01.01.2013
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2013
POUČENIE na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len priznanie) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) - platné od 01.01.2013

 

K stiahnutiu