Mestský úrad

Zverejnenie zmien a doplnkov územného plánu Mesta Podolínec - žiadosť o vyjadrenie

Mesto Podolínec podľa § 22 ods. 2 stavebného zákona týmto
o z n a m u j e
dotknutým obciam, Prešovskému samosprávnemu kraju a dotknutým orgánom štátnej správy, že prerokováva návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Podolínec (august 2021) ( ďalej len „Návrh ZaD ÚPN-O"), a tento je zverejnený na internetovej stránke www.podolinec.eu , ako aj na úradnej tabuli v obci.
V zmysle § 22 ods. 5 stavebného zákona Vás Mesto Podolínec týmto vyzýva, aby ste svoje stanoviská oznámili do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskôr doručené pripomienky sa nebude prihliadať. Zároveň upozorňujeme, že ak sa v stanovenom termíne oslovené subjekty nevyjadria, predpokladá sa, že k návrhu ZaD ÚPN-O nemajú pripomienky.
Pripomienky je potrebné doručiť písomne na adresu: Mestský úrad Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec, prípadne elektronicky do úradnej elektronickej schránky Mesta Podolínec.

zverejnenie ZaD - 214.32 kB

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies