Zákaz využívania lesov verejnosťou

 Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor zakazuje využívanie lesov verejnosťou na lesných pozemkoch, ktoré obhospodárujú Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Odštepný závod Kežmarok, v územnej pôsobnosti OU-SL-PLO, t.j. v okrese Stará Ľubovňa, z dlvodu suchého počasia a súvisiaceho nebezpečenstva vzniku požiarov. 
Vydaný zákaz plati od 30.03.2022 do 24.04.2022 alebo do odvolania.
Tento zákaz sa nevzťahuje na obhospodárovateľov lesných pozemkov na uvedenom území, užívateľa poľovného revíru na uvedenom území, členov lesnej stráže, členov poľovnej stráže a členov stráže prírody, štátnych zamestnancov pri výkone správy, členov zložiek integrovaného záchranného systému. 
OU Stará Ľubovňa upozorňuje všetkých občanov, že porušenie tohto zákazu bude považované za priestupok na úseku lesného hospodárstva, za ktorý môže správny orgán uložiť pokutu do 3320 €. 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies