Mestský úrad

VZN Prešovského samosrpávneho kraja č. 71/2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 71/2019,ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) a § 11 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok I
Úvodné ustanovenia

(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 2019/6080:2A1050 zo dňa 23. januára 2019 zaradilo Strednú športovú školu, Kukučínova 4239/1, Poprad do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 01. 09. 2019.

Článok II
Predmet nariadenia

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad od 01. 09. 2019.
(2) Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad sa zriaďuje ako rozpočtová organizácia Prešovského samosprávneho kraja.

Článok III
Záverečné ustanovenie

(1) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 71/2019 bolo v súlade s § 11 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 08. 04. 2019 uznesením č. 191/2019.
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli samosprávneho kraja.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2019.


V Prešove dňa 29. apríla 2019 v. r.PaedDr. Milan Majerský, PhD. predseda
Prešovského samosprávneho kraja

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies