Mestský úrad

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec

 Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra mesta Podolínec

 

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci v súlade s §18a  ods.2  zákona č. 369/1990Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia MsZ v Podolínci

č.22/2017 B/2 zo dňa 25.5.2017, vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta

Podolínec na  20.7.2017  o 1630 hod.

Určuje rozsah výkonu jeho funkcie na úväzok 20%. Plat hlavného kontrolóra bude určený

v súlade s ust. § 18c  zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Funkčné obdobie : začiatok    6.8.2017.

Ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Podolínec

takto:

Požiadavky na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra mesta Podolínec je

minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra

musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) profesijný životopis s prehľadom o doterajšej praxi s uvedením pracovnej pozície,

c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú

zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona

 č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom kandidatúry na

funkciu hlavného kontrolóra mesta Podolínec. Písomný súhlas obsahuje najmä údaj o

tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov,

dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je

bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.

d) čestné prehlásenie uchádzača o nezlučiteľnosti funkcií podľa §18 ods.2 zák. č. 369/1990Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4. Termín doručenia prihlášok je najneskôr do 4.7.2017  do 1400 hod. na adresu:

Mestský úrad Podolínec

Námestie Mariánske 3

065 03 Podolínec

v zalepenej obálke s označením ,, VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA mesta Podolínec

– NEOTVÁRAŤ“.                                                                                                                                                           5. O spôsobe voľby hlavného kontrolóra /tajné alebo verejné hlasovanie/ rozhodne MsZ.

6. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonajú poslanci mestského

zastupiteľstva Podolínec dňa    13.7.2017 o 1630hod. v zasadačke mestského úradu

v Podolínci.

Kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutočnosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia obálok.

O výsledku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní poslanci a ktorá sa bude

predkladať do zastupiteľstva, ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica

musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených

a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že

niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne

zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.

7. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný

na zasadnutie mestského zastupiteľstva Podolínec dňa   20.7.2017 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci bodu programu ,,Voľba hlavného

kontrolóra mesta Podolínec“ v časovom rozsahu max. 5. minút.

8. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Podolínci.

Voľbu riadi 3 členná volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby hlavného kontrolóra

schvália poslanci uznesením. Volebná komisia si zvolí svojho predsedu zo svojich členov. Voľby

sa konajú za prítomnosti zapisovateľa, ktorého uznesením schvália poslanci mestského

zastupiteľstva.

9. Volebná komisia pri vstupe do hlasovacej miestnosti vydá hlasovací lístok a obálku

každému z prítomných poslancov oproti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu

vydaných hlasovacích lístkov. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené

okrúhlou  pečiatkou ,,Mesto Podolínec“ sa budú považovať za neplatné.

10. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu

hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému

z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené.

Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden

kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do pripravenej volebnej urny.Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnakým spôsobom i členovia volebnej komisie. Následne volebná komisia otvorí volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. Predsedajúci vyhlási po túto dobu prestávku.

11. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí

obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov,

o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali

jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať

údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole.

V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do

neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra.  Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie. V prípade,

že niektorý člen volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice

uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.

12. Výsledok voľby oznámi mestskému zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie. V prípade

konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku

prvého kola voľby predsedom volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa volebná komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.13. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet  platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti mestského zastupiteľstva riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda volebnej komisie.

 

V Podolínci dňa 5.6.2017                                                                 Ing.Daniel Marhevka,

                                                                                                          primátor mesta

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť