Mestský úrad

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec

Mesto Podolínec zastúpené Mgr. Jaroslavom Semanom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec.

Kvalifikačné predpoklady:

- kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/20019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
- vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/20019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- overená kópia osvedčenia o vykonaní 1.atestácie
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
- profesijný životopis
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 138/20019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,1)
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/20019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Odmeňovanie:
Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2020

Uzávierka prijímania prihlášok je 06.02.2020 do 15.00 hodiny. Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZŠ s MŠ Podolínec - NEOTVÁRAŤ" posielajte poštou na adresu zriaďovateľa Mesto Podolínec, Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec alebo doručte osobne na sekretariát primátora mesta.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia požadované kritéria, oznámené radou školy najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť