Mestský úrad

Pozvánka na 7. MsZ 27.6.2019

P O Z V Á N K A na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 27.6.2019, t. j. štvrtok o 16:00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu MsZ
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Návrh na schválenie mimosúdnej dohody
 5. Návrh VZN č. 5/2019
 6. Návrh Záverečného účtu Mesta Podolínec za rok 2018
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019
 9. Návrh majetko-právnych úprav
 10. Oznámenie o protestoch prokurátora
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

 

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies