Pozvánka na XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

Ev.č.:  3603/2017-64L

V Podolínci : 14.7.2017

 

 

P  O Z V Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm.a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z  v  o  l  á  v  a m

 

XXV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci  na deň  20.júl 2017, t.j. štvrtok o 16.30  h vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

  5. Voľba trojčlennej volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Podolínec

  6. Voľba zapisovateľa pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Podolínec

  7. Voľba hlavného kontrolóra mesta Podolínec

  8. Určenie platu hlavného kontrolóra mesta Podolínec

  9. Záver

 

 

 

Ing. Daniel Marhevka

      primátor mesta

 

 

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies