Pozvánka na XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci

  

Ev.č.:  3492 /2017-64L

V Podolínci : 22.6.2017

P  O Z V Á  N  K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm.a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z  v  o  l  á  v  a m

XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci  na deň  29.jún 2017, t.j. štvrtok o 16.30  h vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Určenie overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej komisie

  4. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

  5. Kontrola plnenia uznesení

  6. Interpelácia poslancov

  7. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Podolínec k záverečnému účtu mesta Podolínec

     za rok 2016

  8. Záverečný účet mesta Podolínec za rok 2016

  9. Konsolidovaná výročná správa mesta Podolínec za rok 2016

10. Správa hlavného kontrolóra mesta z kontroly mzdovej agendy za roky 2013 a 2014

11. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta  za 1.polrok 2017

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta  na 2.polrok 2017

13. VZN č. 2/2017 – o vylepovaní volebných plagátov

14. VZN č. 3/2017 - o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole

      s materskou školou

15. Správa o výsledkoch hospodárenia Základnej školy s materskou školou za rok 2016

      16. Rozpočtové opatrenie č.6/2017

      17. Zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2017

      18. Návrh organizácie školy na rok 2017/2018

      19. Majetkoprávne záležitosti

20. Rôzne

21. Diskusia

22. Záver

 

Ing. Daniel Marhevka

      primátor mesta

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies