Mestský úrad

Pozvánka na MsZ 27.2.2020

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 27.02.2020,
t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Podolínec za rok 2019
5. Informácia o poverení Hlavného kontrolóra mesta na vykonanie kontroly spotreby vozidiel
6. Správa o činnosti Mestskej polície v Podolínci za rok 2019
7. Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území mesta
8. Informácia o schválených nenávratných finančných prostriedkoch pre realizáciu projektov v meste
9. Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov pre realizáciu projektov v meste
10. Informácia o priebehu výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec.
11. Návrh majetko - právnych úprav
12. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Lesy mesta Podolínec s.r.o. za rok 2019
13. Súčasný stav Dobrovoľného hasičského zboru Mesta
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

 

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta


Materiály k MsZ nájdete TU

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť