Pozvánka na MsZ 02.04.2020

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 02.04.2020,
t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Návrh majetko - právnych úprav
5. Návrh na zmenu a doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Podolínec
6. Informácia o aktuálnej situácii s výstavbou hrádze
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver


Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

 

 

Vážení občania, napriek tomu, že rokovanie mestského zastupiteľstva je verejné a vzhľadom na súčasnú situáciu, vás dôrazne žiadame, aby ste sa pripravovaného zasadnutia nezúčastnili. Dodržíme tak opatrenie /radu verejného zdravotníctva SR. Priebeh zasadnutia budete môcť sledovať v priamom prenose v pohodlí vašich domovov.ODKAZ NA MATERIÁLY K 13. MsZ 02.04.2020

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies