Mestský úrad

Pozvánka na II. zasadnutie MsZ 15.12.2022

Vyvesené 12.12.2022

Zvesené 15.12.2022 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

II. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 15.12.2022, o 16.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Podolínci.

 

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Schválenie programu MsZ.

3. Určenie overovateľov zápisnice.

4. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Podolínec na r. 2022.

5. Úprava rozpočtu Mesta Podolínec na r. 2022.

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

7. Rozpočet ZŠ s MŠ Podolínec na r. 2023.

8. Programový rozpočet Mesta Podolínec na roky 2023-2025 vrátane rozpočtu na r. 2023.

9. Návrh na zmenu Štatútu mesta.

10. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra – pokladničná agenda mesta.

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023.

12. Predĺženie platnosti PHSR Mesta Podolínec.

13. Žiadosť o preplatenie dovolenky bývalého primátora mesta Podolínec.

14. Majetkoprávne záležitosti.

15. Schválenie zapojenia sa do projektu: Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti na dobudovanie chýbajúcich kapacít ZŠ – Rekonštrukcia nadstavby ZŠ.

16. Schválenie zapojena sa do projektu: Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Rekonštrukcia Mestského úradu v Podolínci.

17. Informácia o podaní žiadosti o dotáciu: Rekonštrukcia miestnych ciest na ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny.

18. Diskusia

19. Záver
 

 

Mgr. Michal Marhefka, MBA
primátor mesta
v. r.

 

Materiály k II. MsZ 15.12.2022

 

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies