Pozvánka na 30. zasadnutie MsZ 25.08.2022

 Vyvesené 19.8.2022

Zvesené 25.8.2022

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 25.8.2022,

 t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

 

Program:

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Schválenie programu MsZ

3.            Určenie overovateľov zápisnice

4.            Návrh majetko – právnych úprav

5.            Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2022

6.            Návrh Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec

7.            Návrh zmeny rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec

8.            Návrh zmeny rozpočtu Mesta Podolínec na rok 2022

9.            Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 3/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Podolínec

10.            Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, Podolínec

11.            Rôzne

12.            Diskusia

 

13.            Záver

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Jaroslav Seman, v. r.

                                                                                          primátor mesta

 

 

Materiály k 30. MsZ 25.08.2022 

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies