Mestský úrad

Pozvánka na 29. zasadnutie MsZ 14.07.2022

 Vyvesené 11.7.2022

Zvesené 14.7.2022

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 14.7.2022,

 t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

 

Program:

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Schválenie programu MsZ

3.            Určenie overovateľov zápisnice

4.            Žiadosť o pokračovanie zmluvy o poľovnom revíri pre PZ Javor

5.            Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy a rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2022 – 2026

6.            Výzva Ministerstva vnútra ohľadom kúpy budov v bývalých kasárňach

7.            Diskusia

8.            Záver

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Jaroslav Seman, v. r.

                                                                                          primátor mesta

 

 

Materiály k 29. MsZ 14.07.2022 

 

 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies