Mestský úrad

Pozvánka na 28. zasadnutie MsZ 23.06.2022

 

Vyvesené 17.6.2022

Zvesené 24.6.2022

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 23.6.2022,

t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

 

Program:

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Schválenie programu MsZ

3.            Určenie overovateľov zápisnice

4.            Návrh organizácie školy na školský rok 2022/2023

5.            Správa o hospodárení Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec za rok 2021

6.            Návrh Záverečného účtu Mesta Podolínec za rok 2021 a Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu Mesta Podolínec za rok 2021

7.            Návrh na presun finančných prostriedkov z rezervného fondu

8.            Správa Hlavného kontrolóra mesta Podolínec o výsledku kontroly na mieste zameranú na pokladničnú agendu mesta za obdobie 2019 – 2020 a 1. polroka 2021

9.            Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na 2. polrok 2022

10.            Návrh majetko – právnych úprav

11.            Diskusia

12.            Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Jaroslav Seman, v. r.

                                                                                          primátor mesta

 

 

Materiály k 28. MsZ 23.06.2022

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies