Mestský úrad

Pozvánka na 27. zasadnutie MsZ 28.04.2022

 

Vyvesené 22.4.2022

Zvesené 29.4.2022

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

                            Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 28.4.2022,

t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

 

 

Program:

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Schválenie programu MsZ

3.            Určenie overovateľov zápisnice

4.            Návrh majetko-právnych úprav

5.            Rôzne

6.            Diskusia

7.            Záver

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Mgr. Jaroslav Seman, v. r.

                                                                                                                                                    primátor mesta

 
Materiály k 27. MsZ 28.04.2022

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies