Pozvánka na 26. zasadnutie MsZ 03.03.2022

 

Vyvesené 23.3.2022

Zvesené 3.3.2022

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 3.3.2022,

t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

 

Program:

 

1.               Otvorenie zasadnutia

2.               Schválenie programu MsZ

3.               Určenie overovateľov zápisnice

4.               Návrh majetko-právnych úprav

5.               Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania
  škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Podolínec

6.               Rozpis rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2022 so záväznými ukazovateľmi – úprava

7.               Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na využitie aerotermálnej energie pre Základnú školu

8.               Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Podolínec za rok 2021

9.               Správa o činnosti Mestskej polície v Podolínci za rok 2021

10.            Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti Lesy mesta Podolínec s r. o. za rok 2021

11.             Diskusia

12.             Záver

 

 

 

 

       Mgr. Jaroslav Seman, v. r.

              primátor mesta

 

 

 

Prosíme účastníkov zasadania o dodržiavanie aktuálnych opatrení úradov verejného zdravotníctva.

Materiály k MsZ (ODKAZ TU)

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies