Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ 13.12.2021

Vyvesené 7.12.2021
Zvesené 14.12.2021


P O Z V Á N K A

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 13.12.2021, t. j. pondelok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Informácia o zániku mandátu poslanca
5. Zloženie sľubu poslanca
6. Návrh na doplnenie člena rady školy ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec
7. Návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti Lesy mesta Podolínec, s.r.o.
8. Návrh na zmenu zloženia Komisie sociálnej a bytovej a Komisie v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
9. Inventarizácia majetku
10. Rozpočtové opatrenie č. 5 - zmena rozpočtu mesta Podolínec na rok 2021
11. Zmena záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2021
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Podolínec na I. polrok 2022
13. Návrh programového rozpočtu na roky 2022 - 2024 a stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Podolínec k jeho návrhu
14. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu ZŠ s MŠ, Školská 2, Podolínec na rok 2022
15. Prerokovanie upozornenia prokurátora
16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
17. Odmena Hlavného kontrolóra mesta Podolínec - životné jubileum
18. Diskusia
19. Záver

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

 

S ohľadom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia prosíme verejnosť o zváženie nutnosti byť prítomný na rokovaní, pričom informovanosť verejnosti bude zabezpečená online prenosom rokovania a zverejnením videozáznamu z rokovania. Zároveň prosím účastníkov o dodržiavanie aktuálnych opatrení úradov verejného zdravotníctva.


Materiály k MsZ (ODKAZ TU)

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies