Pozvánka na 24. zasadnutie MsZ 18.10.2021

Vyvesené 13.10.2021
Zvesené 19.10.2021

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 18.10.2021, t. j. pondelok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Návrh majetko-právnych úprav
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o určení spádovej materskej školy
7. Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ s MŠ Podolínec v školskom roku 2020/2021
8. Inventarizácia majetku
9. Návrh zmeny zakladateľskej listiny spoločnosti Lesy mesta Podolínec s. r. o.
10. Diskusia
11. Záver

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

 


Materiály k MsZ (ODKAZ TU)

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies