Pozvánka na 23. zasadnutie MsZ 26.08.2021


Vyvesené 20.8.2021
Zvesené 27.8.2021

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 26.8.2021, t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Podolínec
5. Návrh majetko-právnych úprav
6. Informácia o organizačnom zabezpečení školského roka 2021/2022 v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, Podolínec
7. Návrh zmeny rozpočtu Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec
8. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Podolínec na rok 2021
9. Návrh na zapojenie sa do výziev o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov
10. Správa Hlavného kontrolóra mesta z kontroly na mieste Lesy mesta Podolínec s.r.o.
11. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Podolínec
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

 


Materiály k MsZ (ODKAZ TU)

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť