Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ 27.05.2021

Vyvesené 21.5.2021
Zvesené 28.5.2021

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Podolínci na deň 27.5.2021, t. j. štvrtok o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu MsZ
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Zloženie sľubu poslanca
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a vymedzujú sa povinnosti držiteľov psov na území mesta Podolínec
6. Návrh na vypovedanie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu - Školského úradu Veľký Slavkov
7. Návrh majetko-právnych úprav
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

 

 

Mgr. Jaroslav Seman, v. r.
primátor mesta

 

S ohľadom na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia prosíme verejnosť o zváženie nutnosti byť prítomný na rokovaní, pričom informovanosť verejnosti bude zabezpečená online prenosom rokovania a zverejnením videozáznamu z rokovania.

Materiály k MsZ (ODKAZ TU)

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies